Sirba aadaa fuudhaafi heerumaa Oromoo Jiillee

Haadhoolii Oromoo Jillee keessaa muraasa

Aadaa fuudhaa fi heeruma Oromoo Jillee keessatti sirbi haadholiin sirban hedduu sirnicha ho'isaa jedhu miseensoonni hawaasa kanaa.

Sirbi haadholiin kunneen sirbanis sirboota yeroo biraatiin adda.

Yeroo ilmi fuudhu (misirrichi) mana maatii isaatii bahee gara warra soddaatti imalu dubartoonni 'Yaa Habaaboo' jedhanii faarsanii taphachuun gaggeessu.

Yaa hamaamoo yaa hamaamiyoo

Bitaan bahii mirga nuuf gali' jedhanii waljalaa qabuun faarsu.

Akka haatii miseensa Oromoo Jiillee Aadde Bilcaa Tulluu jedhanitti, ilmi wayita fuudhee qe'ee maatiisaa gahuus dubartoonni aadaa ittiin simannaa qabu.

Innis aadaa 'Natii' jedhamuun beekama.

Dubartoonni walitti qabamuun sirbaa qe'ee warraatti eeguun, misirrittii fardarraa buusanii natii gubbaa teessisu.

Waahillan misirrichaa gamaa fi gamana taa'anii misirritti eegu. "Haati misirrichaa ammoo garbuu gingilchaadhaan fiddee qoma misirittii keessatti naqxi" jedhu Aadde Bilcaan.

Akkasumas "Hiddii garaa miciraanii nuuf ta'i" jettee misirrittii eebbisti.

Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u
Sirba aadaa fuudha Oromo Jillee

Aadaan kun dubartiin akka hortuuf, ilmaan hedduu akka godhattuuf hawwii qaban ibsuu fii eebba kennuufidha jedhu warri Jiillee.

Dubartii heerumtu sanaaf meeshaaleen aadaa tirmaa ni hodhuufi, ciicoos ni qopheessufi. Wanti durba heerumtuuf kennamu himamee hin dhumu jedhu dubartoonni jiillee.

Warra jiillee biratti sirbi cidhaa gosa hedduutu jira isaan keessaas hiro hiroo, heellu heelluu fi yaa hamaamiyyoon beekamoodha.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata