Tajaajilli Intarneetii Itoophiyaatti adda cite ture deebi'e

Ragaa Netblocks Image copyright Netblocks
Goodayyaa suuraa Ragaa Netblocks

Tajaajilli intarneetii har'a [Kibxata] ganama naannoo sa'aatii 1:30 irraa eegalee Itoophiyaa eddoowwan garaa garaatti adda citusaa Itiyoo-telekoom BBC'tti himeera. Tajaajilichi waaree booda bakkatti deebii'eeras jedha.

Itti gaafatamtuu Waajjira Hojii raawwachisaa Itiyoo-telekoom kan ta'an Aadde Carar Akliiluu intarneetiin adda citusaa BBC'f mirkanessaniiru.

Haa ta'u malees Aadde Carar sababii tajaajilli intarneetii kun ittiin adda cite hin ibsne.

"Sa'aatii muraasaaf adda citee ture. Sababa isaa garuu Itiyoo-Telekoom kana jedhe ibsuu hin danda'u. Qaamni biraa ibsuu danda'a. Intarneetiin guyyaa keessaa sa'aatii shan irraa eegalee sa'aatii afuriif bakkeewwan biyyattii garaa garaatti erga takkaa bade."

Tajaajilli kuni adda citu isaan maamiloota keenya rakkatanif ni gaddina kan jedhan aadde Carar, dhiifamas ni gaafanna jedhan.

Galii dhaabbatichaa irrattis dhiibbaa akka qabu hin dhoksine.

Haala amma jirun intarneetiin cufamuu isaa caalaa banaa ta'uutu rakkoo guddaa uuma, rakkoo sana xiqqeessuuf murteen akkasii darba. Wanti faayidaa biyyaa caalu hin jiru jedhu.

Yeroo gabaabaaf kana gochuun fala ta'e gaafa argame yookiin wanta dhufe sana karaa kaaniin furuun gaafa hin danda'amne murteen akkasi akka murtaa'u jala sarare dubbachuu nan danda'a jedhu.

Sababa qormaataaf cufame jedhee afaan guutee dubbachuu hin danda'u. Wanti dhugumatti dhalate maali isa jedhu dubbachuun na dhiba. Fuula duratti garuu ni ibsama yaada jedhun qaba jedhu.

Dhaabbanni miti-mootummaa nageenya ragaalee fi tamsaasa intarneetii addunyaa hordofu 'Net blocks', tajaajjilli intarneetii guutuu biyyaatti badusaa barreefaman tiwiitarii isaatiin ibsee ture.

Kanaafis akka sababaatti kan eerame ammoo, qormaati biyyaalessaa kutaa 10ffaa kaleessa sadarkaa biyyaatti eegalame akka hin hatamne ittisuuf akka ta'eedha.

To'annoon tiraafika marsariitii BBC Afaan Oromoo ganama irraa kaasuun akka mul'isetti lakkoofsi namoota Itoophiyaa irraa marsariiticha daawwatanii haalaan hir'ateera.

Waggoota lamaan duras hanna qormaataa to'achuuf jecha tajaajilli intarneetii guutummaatti cufamuunsaa ni yaadatama.

Adda cituu tajaajila intarneetii ilaalchisee hanga yoonaatti qaama motummaa fi kanneen dhimmisaa ilaallatu kan biraa irraa wanti jedhame hinjiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata