Kara-deemaa waliin haasa'uun maaliif akka gargaaru beektuu?

Dubartoota lama baabura keessatti yeroo waliin haasa'an Image copyright Getty Images

Namoota duraan wal hin beekne sababii gargaraan walitti dhufna, hojiii idileesaanii otoo raaawwatanii, kaaffee ykn bakka aara-galfii otoo taa'anii ykn giddugala gabaatti.

Kara-deeematti dubbachuun miiira gammachuu nama dhorkaa jechuun namni harki caalaan callisa filata garuu sababa dhugaa miti.

Namoota duraan wal hin beeknetti haasa'uun bu'aa nufiis ta'e,nama itti haasofnuuf qabaachuu ragaaleen qo'annoo kan mul'isan.

Fakkenyaaf otoo iddoo hojii deemtuu ykn baatuu kara-deemaatti yoo haasofte amma ati yaaddu ol si gammachiisa.

Chikaagootti namoota ganamaan konkolaataafi baabura keessatti waliin dubbata imalanii fi kophaa taa'aan gaafatamanii karaa deematti haasa'uun akka baayee isaan hin gammachiifne dubbatan.

Image copyright Getty Images

Wayita qo'annoon kun qo'atamu namootni darbanii darbanii imaltuutti akka haasa'aaniif ramadamaan garuu gammadoo turani.

Namoota baaburaan imalan keessaa harka 40 tti tilmaaman qofatu haasa'uuf fedhii qaba jedhani. Kaan haasa'uuf fedhii hin qaban ykn haasaa keenyatti hin gammadanii jedhanii callisu. namni haaraan haasaa jalqabaa booda hagam nu jaalata isa jedhuu namoonni xiyyeeffannoo hin kennanif jedha qo'annoon.

qo'annoon namoota baasiii fi taaksiin otoo imalanii waliin haasa'aa deeman garuu gammadoo akka ta'an mul'isa. Dhiibbaa sirrii namoota itti haasofnurratti fidu qaba jedhu.

Iddoo konkolaataa eegattanitti karaa namoota cinaasaanitti haasa'uun akka isaan gammachiisu himan ta'us, 'nagaadha' jechuun wal hubannoo haasaa eegaluu fi miira gaarii uumuuf akka fayyadutu himama.

Image copyright Getty Images

Muuxannoon namoota birootti haasa'uufi sagaleesaanii dhaga'uun yaadaa, miira fi muuxannoo isaan akkuma keenyatti qaban hubachuuf nama fayyada.

Yeroo murtaa'eef imaltuutti haasa'uun gaddas gammachuutti hin jijjiru garuu ta'ii yeroof nama hin gammachiifne gara caala fooyyeetti jiijjiruu danda'a.

Dhalli namaa hariiroo hawaasummaa qabuun yoo walitti dhufe gammadaa fi fayya buleessa ta'a.Qophummaa fi addatti bahuun kan nama dhiphisu yoo ta'u, akkuma tamboo aarsuu fi furdina garmaleetti rakkoo fayyaaf nama saaxiluu danda'a.

Hariiroo hawaasummaa fooyyee qabachuun gammachuu qabaachuuf akka fayyadutu himama.

Qo'annoo imaltoota baaburaan imalan 700 irratti qo'atame kan dursan Pirofesar Ipiliy daandiii 'Great Anglia' Landan gara BBC tti nama baasurratti bal'isaniiru.

qo'annoon hedduun akka mul'isuttu nama dur wal hin beekne haasofsisuun namoota hariiroo kaan waliin dafanii uumanis ta'e suuteyyii akka gammachiisuu mul'isan.

Image copyright Getty Images

Odeessa kana irratti dabalata