'Hidhamuun koo lubbuun jiraachuuf carraa kan biraa naaf kenne'

Kaarlus Graant

Hoogganaa gurmuu yakkaa duraaniifi ''yakkamaa bayyee hamaa'' jedhamuun kan beekamu Kaarlus Graant hidhaa waggaa 10 booda jireenyisaa jijjiirame. Poolisii qabee mana hidhaatti isa darbes galateeffate.

Kaarluus Graant mana hidhaatti kan darbame bara 2009 ture.

Dhukkubsattuun barootaaf of wallaalte attamiin ilma godhatte?

Narsiin tokkoo dhukkubsattoota 85 ajjeesse

Harka poolisii Darbiishaayeer naannoo UK keessatti argamuu erga galee booda turtiin mana hidhaa isaa kallattii jireenyaa isaa jijjiiruu dubbata.

Amma Graant dhimmaa aadaa gurmuu yakka raawwachuuf socho'an (gang) dhaabbilee garaagara gorsa, dargaggeeyyiin jireenyaa yakkaa fi jeeqxummaatti akka hin gallees akeekkachiisa.

Waggaa 10 dura dargaggoo ganna 34 kan ture Graant, garee yaakkaaf socho'u A1 jedhamu hooggana ture.

Mana hidhaa HMP Grendon, keessatti waggootni dabrse 10 ''lubbuun jiraachuuf carraa kan biraa naa kenne'' jechuun dubbata.

Osoon hin hidhamne ta'ee ''silaa yoona du'een ture''s jedha.

''Maaltu beeka yoona lubbuu namaan dabarsa ture.''

Haadha abbaa warraashee ijoolleesaanii shanan ajjeeseef araara gaafatte

''Osoon hin hidhamne ta'ee, karaan itti jireenya san keessaa bahu hin argadhun ture.''

Graant kan to'annoo jala oole bara 2008 tti nama mana isaa keessatti qophii bashanannaa qopheefaterratti dhukaasni akka banamu ajajuu isaatiin ture.

Bara sana Kaarlus nama dargaggoota hedduurraan dhibbaa geessisuu danda'u ture, amma garuu jireenyi sun jirenya hin taane ta'uuf fakkeenya gaariidha. Dargaggeeyyiif nama irraa baratan ta'uu danda'a jedhu namoonni isa beekan.

Graant hagam hamaa ture?

Umurii dargaggumaasaatti yakkamtoota buleeyyiin gowwomfamaa qoricha sammuu namaa hadoochu daddabarsaa ture.

Umurii isaa ganna 16 mallaqa nama jalaa hateen meeshaa waraanaa yeroo jalqabaaf bitate. Achiis hirriyoota isaa walitti qabuun garee yakka raawwatan ijaaruuf miseensota filachuu itti ufe.

Meshaalee waraanaa dabalanii bitachuun torbanitti gurgurtaa Kookeeniirraa maallaqa paawundii kumoota hedduu argatu ture.

Gocha isaa kanaan jiraattota naannichaa, Alleentoon, shororkeessuu amanuun amma harka 100 gaddeen dhiifama gaafadha jedha.

''Balaan hawaasa kanarraan geenye kan bodeetti deebifnuu miti jedheen yaada.''

''Amma gatii narraa qabu, hawaasa kana gargaaruutu narra jira kanaafi kaniin akkaataa walitti bu'iinsa furuun danda'amurratti wantoota hojjetaman irratti waaniin danda'u kaniin hojjechaa jiru.''

Jireenya isaa mana hidhaa keessatti wanti jijjiiirama isaaf bu'uura ta'e duula farraa gurmuu yakkamtootaa wajjiin walqabaten lubbuun dargaggoo ganna 15 darbuu akka ta'e dubbata.

Mana hidhaa keessatti sagantaa marii hidhamtoota gidduutti godhamuu fi badii isaan geessisan amanuurratti xiyyeefates jijjiiramuu isaaf gahee qabaachuu hima.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata