Ogeessi diinagdee Sudaan Kibbaa midiyaatti waan dubbateef hidhame

Peter Bjar Ajak

Mana murtii Sudaan Kibbaa quuqamaa mirga namoomaa kan ta'e xiinxalaa dinagdee fi qeeqaa mootummaa miidiyaa alaatti dubbatte jechuun hidhe.

Manni murtii kun Peter Bjar Ajak miidiyaa biyya alaatti dubbatte jechuudhaan hidhaa waggaa lamaan adabeera.

Abukaatoon mana murtichaa akka jedhutti namni kun gaaffii fi deebii Miidiyaa US Sagalee Ameerikaa (VOA) waliin taasise keessatti mootummaa basaaseera.

Abukaatoon Peter Bjar Ajak garuu himati kun daba siyaasaa waan of keessaa qabuudha namni waan yakke hin qabu jedheera.

Bjar bara darbe ji'a Adoolessaa keessa yakka biyya ganuutiin himatamee ture, boodarra garuu himati sun irraa kaafame.

Namni kun ijoollummaasaatiin gara Yuaayitid Isteetisitti baqate.

Barnoota isaas achuma US keessatti darbees Biriteen keessatti barachuun erga xumuree booda Baankii Addunyaa keessa hojjechuu eegale.

Abukaatoon Peter Bjar himati nama kanarratti baname sirrii kan hin taanee fi biyyattiidhaafis qaanii guddaadha jedha.

''Dhimma uummataarratti waan inni dubbatuuf qofa irratti xiyyeeffataa turan. Hawaasaaf quuqamee wayitanni dubbatu, wayitanni dogoggora mootummaa qeequ shororkeessa fi gantuudha jedhanii himata irratti banu.Kun baayyee qaaniidha'' jedha.

Hojiin nama kanaa irra caalaan hojii mootummaan dogoggoraan hojjetu qeequun akka sirratu akeekuu fi dargaggoonni dammaqanii mirga isaanii akka falmatan gochuudha.

''Hojii isaa kanaaf yeroo baayyee himata tokko malee mana hidhaa tursiifama, yakki isaa osoo hin qoratamin yeroo dheeraaf hidhama'' jedha Abukaatoon kun.

Peter Bjar qaamoleen Sudaan Kibbaa keessatti waldhabuun nagaa hawaasa dhabsiisan akka gara araaraatti dhufuu qaban, meeshaa waraanaa lafa ka'uun karaa nagana akka mari'atanii rakkoo furan dubbate kan jedhu Abukaatoonsaa garuu waan inni dubbateef qabanii hidhuun mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu heera mootummaa biyyattiirra jiru kan faallessuudha jedha.

Odeessa kana irratti dabalata