Qabrii Daar keessatti dhukkubni qaama-gubaa ka'uun dhaga'me

suuraa bookee busaa Image copyright Science Photo Library
Goodayyaa suuraa Bookee busaa dhukkubicha dadabarsitu

Naannoo Somaalee Qabrii Daariitti dhukkubni qaama gubaa 'chiikungiwaa' jedhamu umamuu himame.

Dhukkubni maalummaan isaa haalaa adda hin bahiniifi naannoo Somaale jiraattoota magaalaa yaaddoo olaanaarraatti kufsee tureen namoonni hedduun dhukubsachusaanii odeeffannoon argame ni mirkanneessa.

Maalummaa dhukkubichaa ilaalchisee Itti gaafatamaan waajjira eegumsa fayyaa naannoo Somaalee Dr Yusuuf Himum akka jedhaniitti, ''qaama gubaa 'chiikungiwaa' jedhama. Innis vaayirasii chiikungiwaa jedhamuufi bookee busaatii darbuudha'' jechuun BBC'tti himaniiru.

Mallattoowwan dhukkubichaa yoo tarreessanis, guyyoota jalqabaa tokkoo fi lama keessatti qaama gubaa olaanaa fi boowoo mataa akkasumas qaama nyaataa kan qabu ta'usaa himanii dhukkubsattoonnis hospitaala Qabrii Dahaariitti wallaanamuun deebii'aa kjiru jedhan.

''Gabaasa hanga ammaati jiruun, namoonni 63 ta'an vaayirasichaan qabamuun gara mana yaalaa dhufanii wallaansa argataniiru,'' jedhaniiru itti gaafatamaan kun.

Wayita ammaa kanattis qormaanni biyyaalessaa kanamaa kan jiru waan ta'eef, barattoonni dhukkuba kanaan qabaman wallaansi duraa taasifameefii gara kutaalee qormaataatti deebii'unsaanii mirkanaa'eera jedhu.

Haala dhukkuba kanaatiin walqabatee namni miidhame akka hinjirree dubbatanii, dhukkubsattoonni hundu wallaansa argachuun gara mana isaanitti deebii'usaanii Dr Yusuf BBC'tti himan.

Dhukkubni kunis karaa bookee busaatiin nama dhukkubsataa irraa gara nama fayyaatti kan darbu yoo ta'u, aanga'oonni naannichaas bakkeewwan busaan itti walhortu balleessuuf sochii taasiuu irratti kan argaman ta'u himaniiru.

Haaluma walfakkaatunis tamsa'inni dhukkubichaa Dollo Aduu fi Dollo Baayaatti waggaa harraa umamee kan ture ta'u Dr Yusuf ni himu.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata