Tiraamp karoora godaantota Meeksikoo tasa saaxilan

Waraqaa harkatti qabatanii turan irratti karoorri barraa'ee ture Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Waraqaa harkatti qabatanii turan irratti karoorri barraa'ee ture

Pireezidant Donaald Tiraamp karoora baqattoota Meksikoo irraa gara Ameerikaa qaxxaamuran ilaalchisuun baafatan osoo hin beekiin gadi baasanii mul'isan.

Karoorichi maal akka ta'e 'iccitii' dha jechuun rippoortatootatti himuu didanii turan.

Dallaa ijaaruu dabalatee carraaqqii godaantota Meeksikoo irraa gara Ameerikaa dhufan to'achuuf bulchiinsi Tiraamp gochaa jiru gama Meeksikoo irraa deeggarsa hin arganne ture.

Sababa kanaaf Tiraamp omishaalee Meksikoo irraa gara Ameerikaa galan irratti qaraxa kaa'uuf murteessanii ture.

Waraqaan Tiraamp harkatti qabatanii gaazexeessitoonni suuraa kaasan kun Meeksikoon guyyaa murtaa'e irraa eegaltee godaantota kana to'achuuf akka carraaqxu walii galuu ishee ibsa.

Carraaqqiin kun bu'aa barbaadamu hin fidne jettee Ameerikaan kan murteessitu yoo ta'e ammoo Meeksikoon "tarkaanfii seeraa jabaa fudhachuutti akka ceetus" akeeka waraqaan kunn.

Meeksikoon waa'ee waliigaltichaa maal jetti?

Ministirri Haajaa Alaa Meeksikoo Marseeloo Ebraard guyyota 45 gidduutti Meeksikoon to'annoo daangaa ishee cimsuun lakkoofsa namoota gara Ameerikaa godaananii to'achuuf waliigaluun dhuguma jedhan.

Eegdota 6000 gara daangaa Guwaatemaalaa waliin qabdutti akka bobbaastus dubbataniiru.

Yoo kanaanis hin milkaa'u ta'e Meeksiikoon akka biyya sadaffaa taatee, iyyatni godaantotaafi koolu galtoota Meeksikoo qaxxaamuranii gara Ameerikaa deemanii achuma Meeksikoo keessatti akka ilaalamu taasifama jedhan.

Tarkaanfii kana Ameerikaan durii kaase barbaaddi, Meeksikoon garuu didaa turte.

Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Godaantota Honduraas irraa gara Teeksaas qaxxaamuraa jiran

Guyyoota 45 kennaman kana keessatti Meeksikoon rakkinicha furuu dhabnaan biyyoonni biroos akka harka keessa galfatan taasifama.

Biraazil, Paanamaa fi Guwaatemaalaa biyyoota biroo godaantonni gara Ameerikaa galuuf qaxxaamuranidha. Iyyati koolu galtummaa namoota kanneeni biyyoota kana keessatti akka ilaalamuu danda'u ni mari'atama.

Ameerikaan "baqataan tokkollee" akka daangaa Meeksikoo hin qaxxaamurre feeti sun garuu "ergama hin danda'amne" jedhu Obbo Ebraard.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata