Taanzaniyaan wiigiirratti qaraxa harka 25 dabalte

wiigii gurgurtaaf dhiyaate Image copyright Getty Images

Ministirri Faayinaansii biyyatti rifeensa wiigii biyya alaatii galfamanii fi kanneen biyya keessatti tolfamurrattis qaraxa parsantaa 10 dabaluun galii biyyatti guddisuuf jedhe.

Filip Paangoon dhimma baajata biyyatti ilaalchi ibsa Kamiisa taasisanii, wiigii qaraxuu jalqaba ji'a itti aanurraa eegala jedhaniiru.

Dubartoonni biyyattii baayyeen wiigii biyya alaatii galfamu dha'achuun jaalatu. Gatiin wiigii inni xiqqaan doolara 4, qaaliin immoo doolaara 130.

Mr Paangoon omishaale qulqullinaaf olan irraa qaraxa kaasuu himaniiru. Kanaafis Mr Paangoon akka sababaatti yoo hima, qaraxni hirratuus dhaabbileen bizinasii gatii gadii buufamee gurguramaa waan hinturreef, maamiltoonni irraa fayyadamaa hinjiran jedhaniiru.

Dubartoonni Tanzaniyaa baayyeen garuu, mootummaan nu adabaa jira jechuudhaan tarkaanfii kana ilaalchisuun WhatsApp irratti komii barreessaa jiru.

Taaksiin gara biraa hanga parsantaa 35 nyaata chokkoleetii fi biskuutiirratti dabalamera. Qaraxni omishaalee kanneen irra duraan ture parsantaa 25 ture.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata