Jaldeessi birrii walakkaa miliyoonaa ol nyaate qoratamaa jira

Jaldeessa waa nyaataa jiru

Naajeeriyaatti akaakuun bineelda goorillaa jaldeessa fakkaatu maallaqa biyya Naajeeriyaa Naayiraa miliyoona torba (Dolaara 19,400) ta'u nyaachuun qorannoon irratti gaggeeffamaa jira.

Daarektarrii bakka Kunuunsa Bineeldota Bosonaa Kaanoo Umar Kaashemboo, poolisiin maallaqni akkamittiin akka bade qorachaa jira jedhe.

Maallaqni bakka daawwannaa giddu-galeessa eegumsa bineeldotaa kana seenuuf guyyoota shaniif sassaabame badeera jedha dubbii himaan Poolisii Kaanoo Abdullahi Kiyawa.

Maallaqa hanga kanaa baayyatu baankii kaa'uu dhiisaanii maaliif waajira akka olka'aan qorachuuf hojjattoota 10'n hidhamaniiru jechuun BBC Pijiniitti himaniiru.

Hojjataan Waajira Faayinaansii giddugaleessaa kunuunsa bineeldota kana jaldeessi waajira seenee maallaqa hatuun liqimsuu raadiyoo naannootti himeera.

Raadiyoon Kaaba Naajeriyaa Kaanoo keessatti beekamaa ta'e Freedom Radio jedhamu jalqaba torban kanaarra akka gabaasetti, maallaqani jedhame sun baduun akka mirkanaa'edha.

Gaaffiifi deebii hojjetaa giddu-gala bineeldotaa sanaa tokko waliin taasisaniin jaldeessichi lo'ee waajira seenuun, maallaqa kana hatuun booda ammoo liqimseera jedhe..

Bara darbe Naajeeriyaatti aanga'aan boordii qormaata biyyaalessaa Kutaa Benu'ii jedhamtuu tokko bofti waajira seenee maallaqa qormaataaf ramaame Naayiraa miliyoona 36 nyaateera jedhanii tran.

Torban mursaasa dura garuu aanga'attiin kuniifi ishee waliin kan shakkaman biroon yakka waliin dhahuu ittiin himatamanirraa bilisa ta'aniiru.

Biyyuma Naajeeriyaa kanatti gosti simbirroo jombaa jedhamu garee hidhattoota biyyattii Boko Haaraamiif basaasa jedhamee to'annaa jala oolfamuun qoratamaa akka ture baatii darbe gabaafamee ture.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata