Ameerikaan loltoota dabalataa gara baha giddugalaatti ergufi

Suuraan doonii loltoota Iraan tu mancaase jechuun Ameerikaan himattu Image copyright US Department of Defense
Goodayyaa suuraa Suuraan doonii loltoota Iraan tu mancaase jechuun Ameerikaan himattu

Waldhabbiin Iraan fi Ameerikaa gidduutti cimaa adeemusaatiin walqabatee Humni Waraana Ameerikaan loltoota dabalataa 1,000 gara Baha giddugalaatti ergufi.

Bakka bu'aan Humna Ittisa Ameerikaa Paatirik Shanahaan 'amala diinummaa' humna waraanaa Iraaniif deebii akka ta'uuf naannichatti ergina jedhan.

Humni galaanaarraa US suura haaraa Iraan doonii boba'a feete qarqara Oomaanitti aleeluutti hidhata qabaachuu mul'ise.

Wiixata Iraan waliigaltee gabbisa niwukilara biyyatti feetu daangeessu akka hin fudhannee beeksifte.

Qabiyyee Yuuraaniyeemii kuusuu waliigalteen biyyoota kana waliin mallatteessite daangesse Waxabajjii 27 tti cabsuuf jirti.

Waa'ee loltoota dabalataan ergamanii maaltu beekama?

Wixata Mr.Shanaan loltoota baha gddugaleessatti akka ergan kan beeksisan.

''Ameerikaan waraana hin feetu garuu, nageenya loltoota keenya naannicha hojjataniifi bu'aa Ameerikaa akka eeganiif ergamuu ''jedhan.

Loltoonni dabalataan ergaman kun ji'a darbe Pirezedant Tiraamp darbe loltoota 1,500 akka ergaman kan beeksisanirratti dabalatanii erguuf jiru.

Ministirri Dantaa alaa Ameerikaa Maayik Poompiyoon Dilbata Ameerikaan waraana hin barbaadduu garuu, ''filannoo hunda tilmaama keessa galchitii'' jedhan.

Baha giddugaleessaatti oogganaa humnaa waraanaa US waliin Filooredaattii boru waliin mariy'achuuf beellamatan.

Suuraa haaraa

Ibsa kana dura Peentageen suuraaa loltoonni Iraan hambaa dhaka'aa otoo hin dho'iin hafe wayita doonii Jaappaan boba'a feeteerraa fuudhan agarsiisu mul'ise ture.

Suurri kun miseensota eegdota gameeyyii'Revolutionary Guard Corps' jedhaman wayita gocha kana raawwatan agarsiise. Viidiyoo wal fakkaatus humni waraanaa US agarsiisaa ture.

Kamisa darbe dooniin Noorweey dhuka'aan aleelamutu gabaafamee ture. Aleellaa ammaas ta'e ,kanaan dura dooniwwan afur irra ji'a Ebilaa qaqqabeef Ameerikaan Iraan himatte.

Iraan garuu aleellaa kana keeessatti qoodaa hin qabu jechuun haalteetti.

Waldhabbiin biyyoota lamaanii bu'uurrisaa waliigaltee gabbisaa niwukilaraa bara 2015 biyyoota hirree jabeeffatan waliin mallatteessiteen walqabata.

Iraan gabbisa Niwukilara biyyatti akka daangessitu kan waliigalanii turan yoo ta'u,Pirezedanti Tiraamp waliigalticha bara darbe diiguun qoqqobbii biyyattirratti buusuutu yaadatama.

Odeessa kana irratti dabalata