Imala Amboo qabsoo siyaasaarraa gara misoomaatti

Magaala Amboo Image copyright Gudeta Abebe

Misoomni Amboo kan muummeen ministira Dr. Abiyyi Ahimad sa'aatii isaanii calbaasiidhaan gurguruun jalqabsiisan amma maalirra jira?

Magaalli Amboo giddu gala qabsoo Oromoo bakka diddaan gabrummaa adda durummaan keessaa finiinaa turedha.

Muummeen ministiraa Abiyyi Ahimad yeroo Hoggansa naannoo Oromiyaa irra turanitti marii hawaasa waliin taasisanii turan irratti " magaalli Amboo nuuf Newyorkidha, qabsoo isinirraa barachuuf dhufne, siidaan bilisummaa Uummata Oromoos bakka itti ijaaramudha" jedhanii turan.

Jawaar Mahaammad hamma jedhe gahe

'Jaagamaa Badhaaneefaa nafaana karchallee Amboo ture' Hacaaluu

Qabsoo uummatichi taasisaa tureef beekamtii kennuu bira darbuunis erga muummee ministiraa biyyattii tahanii boodammoo sagantaa 'misooma Amboo' jedhuun sa'aatii harkasaanii caalbaasiidhaan gurguramee misoomichaaf akka oolu, abbootiin qabeenyaas magaalattii akka misoomsaniif waamicha dhiheessanii turan.

Kantiibaan magaalaa Amboo Obbo Tarrafaa Badhaadhaa, sagantaan misooma Amboo kuni sochii gaarii keessa jira jedhu.

"Koreen misooma Amboo ofdanda'ee hundaa'ee jira. Koreen kunis hayyoota fi namoota sadarkaa biyyaatti fudhatama qaban ofkeessatti kan qabateedha." Jedhan.

Kanaan alattis hojii misoomaa sagantaa Kanaan hojjetamu kan hordofuu fi too'atu waajjirri pirojektii Yunvarsiitii Amboo damee Awwaarootti banamuu himan.

"Kaayyoon waajjira pirojektii kana waan lamadha. Inni jalqabaa sochiin misooma amboo kuni yeroo hoggansi jijjiiramus akka adda hin ciccinne gochuudha. Inni lammataa sagantumti kuni hojii hojjetu hayyootni yunvarsiitii akka adda durummaan hoggananiif gargaara.''

Kanaan alattis sochiin galii walitti qabuu hoo'ee akka hin qorrine gochuufis ni gargaaraa jedhan.

Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u
Muummichi ministiraa Dr Abiy daawwannaa Ambootti taasisan keessaa taateewwan muraasa

Sagantaa misooma Ambootiif maallaqa waadaa galame keessaa hanga ammaatti birriin miiliyoona 100tti siqu herreega hin sochoonetti galii ta'eera jedhan obbo Tarrafaan.

"yeroo ammaa kana galii walitti qabuun gara herreegaatti galchuun, kanneen waadaa galan yaadachiisuun akka galii taasisan gochuun cimee hojjetamaa jira. koreen misooma Amboo federaalaa hanga magaalotaattis gurmaa'aa jira."

Sagantaa misooma Ambootiin hojiitti galuuf haaldureen Diizaayinii qopheessuurra yoo jiraates bajata federaalaa fi naannootiin magaalatti keessatti hojiileen misoomaa gurguddoon hojjetamaa jira jedhu kantiibichi.

"Buufatni konkolaataa ammayyaan, daandiin keessa keessaa, daandiin marfataan magaalaa Amboo, hojii balbal'ina yunvarsiitii Amboo, Hospitala Riferaalaa pirojektoota magaala Amboo jijjiiruuf hojjetamaa jiran keessaa ijoodha" Jedhan.

Sagantaan misooma Amboo galtee siyaasaatiif kan jalqabame osoo hin taane Ambo qabsoo siyaasaarraa gara dheebuu misoomaa barootaaf qabdutti akka fuullefattu qabatamaadhaan magaalatti jiijjiruuf kan yaadamedha jedhan obbo Tarrafaan.

Jiraattonnii Magaalaa Amboo BBC'n dubbise keessaa maanguddoon waggoota 52 magaalatti keessa jiraadheera jedhan Obbo Abbaayine Olii, magaalli Amboo sigigaachuu misoomaarraa deebi'aa jirtii jedhu.

"Magaalli Amboo dur magaala miidhagduu turte. Achirraa duubatti sigigaatte. Dhaabbileen misoomaa jiran nijigan. Dur magaalli tuni waardiyyaa qulqullinaa qabdi ture. Namni daandiirratti kosii hin gatu. Bara dargii wagga 17 bara mootummaa kanaa waggaa 28 duubatti deebite."

Hojiin hojjetamu dhaloota amma jiru qofa giddugaleessa kan godhate ta'uu hin qabus jedhu.

"Daandiin keessa keessaa hojjetamu baayyee dhiphaadha. Dhaloota isa dhufu dhiisii isuma amma jiruyyuu keessumeessuun ni rakkisa. Wagga shan booda gaafa ummanni dabalemmoo nidiigama jechuudha. Kana gochuurra silaa ammuma bal'ifamee hojjetamuu qabaayyu," Jedhan.

Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u
Waggaa 1 MM Abiy: Jiraattoonni magaalaa Amboo maal buufatan?

Jiraataan magaalaa Amboo biroon, Obbo Kaffaaloo Kabbadaa, sochiin misoomaa magaalli Amboo jalqabde abdachiisaa ta'us akkaataa hojii irratti hanqina qaba jedhu.

"Yeroo hojiin tokko hojjetamu magaala Amboo qofa osoo hin taane akkuma biyyaattuu dhaabbileen akka Daandii, ibsaa fi Bishaanii qindoomina hin qaban. Mootummaa adda addaa fakkaatu. Rakkoon qindoominaan hojjechuutu jira"

Hanqinni qindoominaa fi beenyaa yeroon kanfalanii kaasuu dhabuun jira,garuu magaala misoomaan jijjiiramuuf qophiirra jirtuu fi keessa jiraachuufis abdii namatti hortu taateetti kan jedhurratti yaada walfakkaatu qabu jiraattonni magaala Amboo BBC'n dubbise.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata