Biyyoonni hiyyeeyyii Afrikaa qorichaaf dachaa 30 kaffalu

Qorichoota garaagaraa Image copyright Getty Images

Biyyoonni Afrikaa diinagdeen isaanii gadi aanaa fi jidduugaleessa ta'e dawaa hedduu bu'a qabeessa hin taaneef gatii guddaa baasaa jiru jedhan ogeeyyiin.

Biyyoota akka Zaambiyaa, Senegaaliifi Tuniiziyaatti qorichi akka Parasitamoolii gatii US fi UK'tti ittiin gurguramurra dachaa 30 caalee gurgurama.

Biyyoota hiyyeeyyii keessatti gabaan qorichaa hedduu gaarii mitii jedhu Gidduugala Misooma Addunyaa keessatti Daayireektara Imaammata Fayyaa kan ta'an Kalipsoo Chaalkidoo.

Dhiyeessitootni muraasa ta'uu isaanii irraa kan ka'e dorgommiin jiraachuu dhabuu isaatiin kun akka ta'e dubbatu.

Biyyoonni galii gadaanaa qaban qoricha xixiqqoo bitaniin dorgommii gabaa laaffisuun to'annoo fi gahumsa qorichoota kanaas hordofuun rakkisaa ta'eera jedhan.

Biyyoota guddatan keessatti galatni maallaqa uummataaf (public money) fi adeemsa bittaa qorichaaf haata'uti gatiin qorichaa rakasadhas jedhu.

Biyyoonni hiyyeeyyiin garuu qoricha gatii salphaa gabaa US fi UK harka 85% to'atan bituu caala kanneen gatii mi'aa bitus jedhan.

Biyyoonni diinagdee gad-aanaafi didduugaleessa qaban dandeettiin qorichoota qulqullina guddaa qaban bituuf gatiirratti waliigaluuf ni rakkatu jedhu Ogeettiin kun.

To'annoo bittaarra jiru hir'isuu jechuun ammoo sadarkaa qulqullinaa qorichoota kanaa gadi qabuu jechuudha.

Yoo to'atannoo cimuu baate, namoonni qorichi kun hin hojjetu jedhanii yaadu. Qarshii dabalataa itti baasuun qoricha ni hojjeta jedhanii yaadan bitu sunis garuu hojjechuu dhabaa jedhu aadde Chaalkidoon.

Gabaasni kun akka jedhutti falli jiru sadarkaa addunyatti walta'iinsi jiru cimsuu fi Dhaabbatni Fayyaa Addunyaas imaammata isaa keessa deebi'ee ilaaluudha. Imaammatni bittaa biyyoota rakkoo kanaan saaxilamaniis fooyya'uu qaba jedhameera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata