Korri hundeeffama akkaadaamii Afaan Oromoo eegale

Hayyuuwwan afaanii koorricharratti dubbatan keessaa

Korri hundeeffama akkaadaamii Afaan Oromoo Yuunivarsiitii Wallaggaa taa'amaa jira.

Yuunivarsiitichi ammaatti barnoota Afaan Oromoo sadarkaa digrii sadaffaa (PHD) barsiisaa akka jiru kan himan Pireezidaantiin Yuunivarsiitichaa Hassan Yusuuf(PHD), uummatni keenya waan kanaan dura hojjanne caalaa nurraa eega jedhan.

Kanaafis hanqinoota gama qorannoofi qo'annoo Afaan Oromootiin mul'atan irratti xiyyeeffachuun hojjanna" jedhan.

Sagantaa hundeeffamaa kana irratti wixinee hundeeffama akkaadamii Afaan Oromoo dabalatee, waraqaaleen qorannoo dhiyaatanii irratti ni mari'atama.

Seenaan dagaagina Afaan Oromoo,barnoota Afaan Oromoo waggoota 28 darbanii fi seenaa Haayilee Fidaa(PHD) irratti hayyoonni waraqaa qo'annoo dhiyeessu.

Akkaadamiin qorannoo fi leenjii garaagaraa hojjechuu kaayyoo isaa godhate kun Fulbaana bara 2012 hojii eegala.

Akkaadamiin Afaan Oromoo kun dhimmoota ijoo shan isaanis;- biyya Oromoo, Oromummaa, bilisummaa, Sirna Gadaa fi Finfinnee irratti xiyyeeffachuu qaba kan jedhan immoo Doktar Asafaa Tafarraati.

Dhimmootni kunneenis bifa seenaa darbe, haala ammaa fi taatee gara fulduraa agarsiisuun qoratamuu akka qabanis himaniiru.

Xamboorri Yuunivarsiitiin Wallaggaa qabsiise kana Yuunivarsiitii Haramaayaa, Jimmaa, Finfinnee, Arsii fi kanneen biroos ibsu qabu jedhan.

Akkaadamichi itti fayyadama afaanii gama baruf barsiisuu, miidiyaalee fi qorannoof qo'annoon jiru hordofuu akka qabu kan himan Asafaan, waan beeknu sirriitti qo'annee bilcheessuu qabna jechuun dubbatan.

Mata duree 'Barbaachisummaa Afaanii' jedhuun haasaa kan taasisan obbo Baqqalaa Garbaa ,Afaan Oromoo jaarraa 18ffaa keessa Afaan masara mootummaa turullee , akka hin dubbatamne dhorkamaa turee jedhan.

Afaan Oromoo har'a sadarkaa du'uutti hin jiru kan jedhan Obbo Baqqalaan, dhaloota itti aanutti dabarsuun akka danda'amuf garuu hojjechuu qabna jedhan.Kun immoo maatii keessatti, ijoollee ofii barsiisurraa eegala jechuunis himan.

Afaan tokko afaan biraatin akka hin dhaalamneef gaheen miidiyaalee olaanaa akka ta'e kan himan Obbo Baqqalaan,miidiyaaleen Afaan Oromoo midiyaalee afaan biroo walin yeroo madaalaman gama qabiyyee dhiyeessanin, lakkoofsaan akkasumas, gama deeggarsa abbootti qabeenyaa fi mootummaarraa argataniin sadarkaa gadi aanaa irratti akka argaman himan.

Waajiraalee mootummaa naannoo Oromiyaa keessattis Afaan Oromoo fayyadamuurratti rakkoon cimaa akka jiru dubbatan.

Haala uffannaa namootaarratti hundaa'uun maamiltoota afaan garaagaraan keessummeessuun akka mul'atu himan.

Waldaalee amantaa keessattis yeroo dhiyootii as jijjiiramni jiraatullee wanti hafu heddudha jedhan.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata