Rakkoo Sudaan: Intarneetiin adda citee ture - abbaa seeraa tokkoof deebi'e

Abdel-Adheem Hassan Image copyright Abdel-Adheem Hassan
Goodayyaa suuraa Abdel-Adheem Hassan mana murtiitti deebi'ee lammilee Sudaan hafaniif falmuuf jedha

Abbaan seeraa Sudaan tokkoo intarneetiin biyyattii keessatti torbee sadiif adda citee ture isa qofaaf akka deebifame BBC'tti hime.

Abdel-Adheem Hassan Dilbata darbe kaampanii telekoomii biyyattii 'Zain Sudan' mana murtiitti himatee irra aane.

Kaampaanichi ajaja hogganoota waraanaa biyyattiin torbee sadii oliif intarneetii adda kute.

Intarneetii adda kutuu isaatiin mana murtiitti kaampaanicha kan himate abbaan seeraa kun falmii irraa aanus kaampaanichi isa qofaaf intarneetii deebiseera.

Kunis kan ta'e himaticha akka nama dhunfaatti waan baneefi.

Yeroo ammaa kana biyyattii keessati bilisaan intarneetii kan fayyadamuu danda'u isa qofa akka ta'e himeera.

Abdel-Adheem Hassan mana murtiitti deebi'ee lammilee Sudaan hafaniif falmuuf akka jedhu dubbateera.

"Torbee itti aanu lammileen biyyattii miliyoona tokko ta'an intarneetiin akka deebi'uuf abdiin qaba" jechuun BBC'tti himeera.

Kaampaanichi barreeffamaan osoo hin beeksisiin intarneetii adda kute, kuni yakkaa fi sarbama mirga namoomaati jedha Obbo Abdel-Adheem.

Dhaabbati Biyyoota Gamtoomaniis biyyattiin uggura intarneetii irra keesse akka kaaftu waamicha dhiyeesseera.

Sudaan keessatti intarneetiin kan adda cite torbee sadi dura erga loltoonni itti dhukaasanii humnaan mormitoota bittimsanii booda.

Sudaaniif maaltu itti aanaa?

Gareen mormitoota yaada furmaataa mootummaan Itoophiyaa dhiyeessite yoo fudhatan humni waraanaa itti waliigaluu dideera.

Itoophiyaan manni waree walabaa biyyattii hogganu miseensota 15 qabu akka ijaaramu yaada dhiyeessite.

Miseensonni torba mormitoota irraa, kan hafan torba waraana irraa tokko ammoo nama walabaa akka ta'u ture.

Yaadicha mormitoonni yoo simatan humni waraanaa dideera.

Rakkoon Sudaan keessa jiru hammaachuu akka danda'u sodaa guddaan jiraachuu gaazexeessaan BBC, dhalataa Sudaan Mohaanaad Hashiim dubbateera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata