Qoqqobbiin Ameerikaa haaraan gaggeessaa olaanaa Iraan Hamenii irratti qiyyafate

Pirezedanti Tiraamp bra 2019 qoqqobbi Iraanirratti ajaja dabarsan Image copyright AFP

Pirezidantiin US Doonaald Traamp qoqqobbii haaraa Iraanirratti dhiibba cimaa geessisa jedhaniin biyyatti qoqqoban. qoqqobbichi gaggeessaa olaanaa biyyatti Ayaatolaa Alii Hameniii akka dabalatu ibsameera.

Traamp qoqqobbiin dabalataa kun xiyyaara nam-maleessa(Drone) US dhiyeeenyatti Iraan kuffifte fi sababoota birootis ofkeessaa qaba jedhan .

Gaggeessaa olaanaan biyyatti Hameniin, gocha diinummaa bulchiinsi Iraan raawwateef itti gaaafatamaadha jechuun dubbatan.

Ministirri Dantaa alaa Iraan Mohaammad Jaavad Zariif, US dippilomaasii jibbaa jirtii jechuun toora Twitara irratti bulchiinsi Traamp waraana dheebotee jedhan.

Torban muraasaan asitti waldhabbiin biyyoota lamaan gidduutti jabaateera.

Haata'u malee barreessaan biiroo nageenya US Istiiv Muuchiin, qabeenyi biyyatti biliyoonatti lakka'amu Haleellaa xiyyaara Ameerikaarratti raawwatameen ta'uu himan.

Biiroon tasgabbii Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii tasgabbii fi dippilomaasiin waldhabbii qaban akka furan waamicha dhiyeesse.

Eeenyutu miidhama?

Deppaartimentiin Tasgabbii Ameerikaa aanga'oonni olaanoon Iraan saddeet Biiroo tika Tika biyyatti Revolution Guard Corps hoggaanan qoqqobbiin kun irratti fuulleffate.

Ajajin Tiraamp dabarsan hoogansi Iraan maallaqa akka dhabu fi namoota hoogganaa olaanaan biyyatti Ayaatolaa Ali Kameniii muudanirrattis akka xiyyeeeffatu ibsameera.

Image copyright AFP

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata