'Rakkinni bara Dargii ture Naannoo Amaaraa keessatti akka mudatu nan beeka ture'

Dr. Ambacheew Mekonniniifi B/J Asaaminew Tsiggee Image copyright Getty Images

Ma'isoonii fi Ihaappaa gidduu rakkoon ture, bara kana keessa ADP jidduuttis dhalachaa akka jiru nan beekan turee jedhu aanga'oonni paartichaa duraanii.

Obbo Chuuchuu Allabbaachew hanga waggoota muraasaan dura dhaabbicha keessaa bahanitti, miseensa dhaabbata Dimokraasummaa Amaaraa keessatti hoggansa olaanaa turan.

'Yaalii fonqolcha mootummaa' kan qindeessan Asaaminew Tsiggee ajjeefaman

'Abjuu nuti Itoophiyaadhaaf qabnutu wal hin fakkaatu'

Waa'ee ''yaalii fonqolchaa'' fi ajjeechaa hanga ammaatti maal beekna?

Preezidantii naannichaa ajjeefama Dr Ambaachoof ammoo hirriiyaa dhihoo akka turan dubbatu.

BBC'n waa'ee garaagarummaa ADP keessa jira jedhamu ilaalchisuun haasofsiifneerra.

Rakkoo keessoo ADP

Dhaaba naannoo Amaaraa Bulchaa jiru ADP keessatti hoggana olaanaa kan turan Obbo Chuuchuu Alabbaachew, yaalii fonqolchaa kana kan dhale wal-dhabdee keessoo paartichaati jedhu.

Gareen namoota hidhaa irraa hiikamanii hoggansaa dhaabichaatti makamaniin durfamu kanneen jijjiirama kana dursani asiin gahan waliin walii galuu hin dandeenye jedhu.

"Humnoonni kuni hoggana jiru waliin wal simanii adeemuu hin dandeenye. Ummanni Amaaraa haalaan hubamu isaa dubbatu. Dargaggoonni ammoo miiraan isaan faana bu'uu eegalan."

Hogganni suuta suutaan rakkoo jiru hiikuu barbaada ture kan jedhan Obbo Allabbachewu, humnoonni kuni immoo ADP'n ergamtuudha faayidaa Amaaraa eegsisuu hin danda'u sadarkaa jechuurra gahanii akka turan dubbatu.

Keessumaa preezidantii naannichaa kan turan Ambaachewu Makonnin fi hogganaa nageenyaa biyyattii kan turan B/J Asaaminew Tsiggee gidduu wal-diddaan guddaatu ture jedhu.

"Odeeffannoo keessaan argannuufi muuxannoo keenya irraa kaane gaafa xiinxallu gara kanaatti akka qajeelu tokko lama jennee itti himnee turre" jedhu Obbo Allabbaachewu.

Qaamonni biroo waan wal fakkaataa yaalan jiraachuu waan malaniif mootummaan jara kana dursee adda baafachuu akka qabus dubbatu.

Mootummaan akka mootummoota darbanii tarkaanfii humnaa fudhachuu caalaa, lammileen waan mirga nama kaanii sarbu dura dhaabbachuun rakkinoota akka kanaa to'achuun furmaata waaraa ta'a jedhu.

Rakkoo kana kan uume mootummaan obsa agarsisu isaa waan ta'eef, amma booda gara tarkaanfii fudhachuutti ce'uu qaba jedhu xiinxaltooti siyaasaa tokko tokko.

Odeessa kana irratti dabalata