Preezidantiin Federeshinii Atleetiksii Adduunyaa duranii mana murtiitti dhiyaachuuf

Preezidantii IAAF duranii Laamiin Diyaak

Preezidantiin Waldaa Federeshinii Atleetiksii Adduunyaa (IAAF) duranii Laamiin Diiyaak harra mana murtii Fraansitti argamuutti dhiyaatu jedhamee eegama.

Gaheessi ganna 86 Diiyaak, wayita aangoorra turanitti malaamaltummaa fi dadabarsa maallaqaa seeraan ala raawwataniiru jedhamuun himannaan kan irratti dhiyaate.

Lammii Senegaal kan ta'an Diyaak erga himannaan irratti banamee kaasee waggoota afur darbaniif akka hin sochoone dhorkamanii turan.

Ilma isaanii angafa kan ta'e Paappaa Masaataa Diyaak yakka malaamaltummaan shakkamee barbaadamaa kan jiru yoo ta'u, Senegaal seenuu isaatiin argamu hindandeenye.

Haa ta'u malee abbaa fi ilmi yakkii raawwannee tokkollee hinjiru jechuun himannaa irratti dhiyaate kuffisaniiru.

Wayita dargaggeessa turanitti ispoortii utaalchootiin biyyasaanii maqaa ol kaasanii kan turan Diyaak, Waldaa Federeshinii Atleetiksii Addunyaa waggoota 16'f hooggananiiru.

Diyaak himannaawwan irratti dhiyaatan keessaa tokko, himannaa atileetoonni Raashiyaa qoricha humna kennu fudhataniiru jedhu sana dhoksuuf matta'aa olaanaa fudhataniiru kan jedhuudha.

Kana malees, Diyaak tibba filannootti maallaqaan sagalee bitaniiru jedhamun aanga'oota Fraansiin qoratamaa jiru.

Tibba tokkoos magaala guddoo Senegaaliitti kantiibaa kan turan Diyaak, maallaqa argataniin duula na filadhaa biyya saaniitti fayyadamaniiru jedhamun himatamu.

Haaluma kanaanis Diyaakiin dabalatee namoonni afur himannaa kanaan balleesso ta'uun yoo argaman, addabii cimaan akka isaan eegatu himama.

Biyya Lixa Afriikaa kan taate Senegaalis ilmooshee dabarsite akka kennituuf gaafatamtuu illeen tole hinjedhiin hafte jirti.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata