Iskindir Naggaa: Miseensonni 'Balderaas' shororkeessummaan himatamuufi

Iskindir Naggaa Image copyright Facebook

Miseensonni garee 'Mana Maree Baalaadaraa Addis Ababa' ofiin jedhan sadi ajjeechaa tibbana Baahirdaariifi Finfinneetti raawwateen wal qabate guyyoota 28 booda shororkeessummaan himatamuufi.

Miseensonni kunneen namoota sadi biroo waliin kaleessa, waxabajjii 27, mana murtii sadarkaa tokkoffaa Federaalaa dhaddacha Araadaa jirutti dhihaataniiru.

Kanneen keessaa dubbii himaan garee kanaa Obbo Sintaayyehu Chakkool keessatti argama.

Abukaatoon isaanii Henook Akililuu akka jedhanitti, Abbaan Alangaa himata shororkessummaa irratti banuuf qorannoof guyyoota 28 gaafatee manni murtii eeyyameera.

''Fonqolcha mootummaa naannoo Amaaraafi Finfinneetti raawwate jedhame irratti qooda qabdu, sadarkaa garaa garaatti hirmaannaa waan taasistaniif shakkamtaniittu jedhamani hidhamani" jedha Obbo Heenook.

Akkaataa labsii farra shororkeessummaatti beellamni guyyoota 28 itti gaafatameera.

Kanneen kaleessa mana murtiitti dhihaatan hin himatamne. Abbaan alangee himachuuf shakkee qabe ragaa walitti qabaa waan jiruufi yoo asii bahan ragaa na jalaa balleessuu waan danda'anif, jechuun mana amala sirreessaa akka turan gaafate.

Ajjeechaa tibbana Baahirdaariifi Finfinneetti raawwateen wal qabate walummaa galatti shakkamtoota dhibbaa ol to'annoo jala oolchuun qorataa akka jiru poolisiin beeksiseera.

Iskindir Naggaa maal jedhe?

Garee 'Mana Maree Baalaadaraa Finfinnee' ofiin jedhu kana kan hogganu gaazexeessaa Iskindir Naggaa, rakkoo tibbana biyyattii keessatti raawwaten walqabate miseensonni garichaa magaalaa Finfinnee keessatti hidhamuu BBC'tti himeera

''Hogganaan sabqunnamtii mana maree Baalaadaraa Sintaayyoo Chakkool dabalatee kanneen gahee hojii qabaniifi miseensonni keenya bakkaa bakkatti hidhamaa jiru" jedhe.

Miseensonni Bahaayiluu Maammoo fi Markabuu Hayiluu jedhaman kutaa magaalaa Araadaa irraa qabamaniiru kan jedhu Iskindir warra kaan ammatti maqaa isaanii hin yaadadhu jedhe.

"Bakka hidhaman dhaqee gaafan gaafadhu dhimma tibbanaan walqabatee hidhamaniiru kan jedhun alatti nama odeeffannoo naaf kennu argachuu hin dandeenye.''

''Taatee tibbanaa waliin homaa hidhata hin qabnu''

Mootummaan ajjeechaa tibbana raawwate qabata godhachuun miseensota keenya hidhaa jira jechuun himata.

Magaalaa Baahirdaar walgahiif affeerameen dhaqaa ture jedhe kan dubbatu Iskindiir, osoo garas imalaa jiru rakkoon magaalatti keessatti akka dhalate hima.

Dhimma walgahichaanis ta'e rakkoo tibbana dhalateen walqabate B/Janaraal Asaaminew Tsiggee waliin homaa hidhata hin qabnu jechuun dubbata.

''Janaraalicha waliin immoo walitti dhufe dhimma kamirrattuu haasa'e hin beeku. Sababa kanaan, dhimma kana waliin wanti walitti nu fidu tokkoyyuu hin jiru."

"Kuni guutummaa guututti rakkoo paartii keessatti dhalaten akka mudate televizyiiniidhaanis darbeera'' jedha.

Dhimma namoonni hidhaman jedhu irratti qaama mootummaa argannee dubbisuu hin dandeenye.

Gareen 'Mana Maree Baalaadaraa Addis Ababa' ofiin jedhu kuni irra deddebbiin ibsa miidiyaaleef kennuu dhorkamne jechuun qaama nageenya mootummaa himata.

Mootummaan immoo akka hin dhorkine, akkasumas yeroo adda addaatti MM Abiy dabalatee adeemsi garee kanaa seeraan ala jechuun guddaa qeequ.

Gama kaaniin, gaazexaan Waashingitan Post guyyaa Kibxata darbe komishinara komishinii poolisii naannoo Amaaraa waabeffachuun akka gabaasetti ajjeechaa Baahirdaritti dhalaten walqabatee shakkamtoonni 180'tti siqan hidhaa seenaniiru.

Ajjeechaa Baahirdaaritti dhaqqaben pirezidantii naannichaafi gorsaa isanii akkasumas yeroos kan rukutaman abbaan alangee naannichaa boodarra mana yaalaatti du'un isaanii ni yaadatama.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata