Godaansa Ameerikaa: Suuraa abbaa fi intala dhidhimanii, balaa godaansaa saaxile

Poolisii Meeksikoo Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Reeffi isaanii qarqara lagichaatti poolisoota Meeksikoon argame

Suuraan abbaa fi intalaa osoo gara Ameerikaa qaxxamuraa jiranii laga Riyoo Giraandee keessatti dhidhiman erga mul'ateen booda mootummaan El Salvaadoor uummata akeekkachiise.

Suuraan reeffa isaanii qarqara laga kanaatti gadi gombifamanii akka jiranitti kaafame namoota hedduu oriisise.

Daa'imni umurii baatilee 23 harkishii morma abbaatti maramee mul'ata.

Kuni kan ta'e waqtii Ameerikaa fi Meeksikoon walta'uun godaansa seeraan alaa to'achuuf socho'aa jiranitti.

Guyyoota muraasa darban qofa yoo xiqqaate namoonni jaha lubbuu dhabaniiru.

Akeekkachiisa: Odeessi kun suuraa nama jeequ ofkeessaa qaba

Godaantonni hedduun jeequmsaa fi gadadoo biyyoota akka Honduraas, Guwaatemaalaa fi El Salvaador baqachuun Ameerikaatti koolu galuu deemu.

Ejjennoon Donaald Tiraamp godaansa irratti qabu, godaantonni karaa rakkisaa deemanii lubbuu isaanii badiif akka saaxilan gochaa jira jedhu warri isa qeeqan.

Daangaa Ameerikaa fi Meeksikoo gidduutti bara 2018 qofa yoo xiqqaate namoonni 283 du'aniiru jedhu aanga'oonni to'annoo daangaa Ameerikaa.

Falmitoonni mirga namoomaa garuu lakkoofsichi sanaa oli jedhanii mormu.

Namni ganna 25, Oskaar Albeertoo Maartineez Ramireez fi intalli isaa ganna lamatti siqxu Valeeriyaan Dilbata darbe Meeksikoo irraa gara Teeksaas qaxxaamuraa osoo jiranii kan dhidhiman.

Suuraan isaanii gaazexeessaa Juliyaa Le Duuk jedhamuun kaafamee Wiixata barruu Meeksikoo 'La Jornada' jedhamu irratti maxxanfame.

Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Abbaa fi intalli kun dambalii jabaa laga Riyoo Giraandeen dhiibamanii qarqaratti bahuu akka hin oolle shakkama

Haati warraa isaa fi haati intalattii Taniyaa Veneesaa Avaloos akka jettutti Viizaa deeggarsa namoomaan baatii lamaaf Meeksikoo keessa jiraataa turani.

Carraa qondaalota Ameerikaatti dhiyaatanii kooluu galuu dhabuu isaaniin ifatanii lagicha qaxxaamuruuf qajeelan jetti.

"Jalqabarratti abbaan intala isaa fudhatee lagicha qaxxaamuruu danda'ee ture. Intala gamatti dhiisee haadha warraaf deebi'aa osoo jiru daa'imni kophaa turuu sodaattee lagatti utaalte" jechuun poolisii Meeksikootti himte.

"Hin deeminaa jedhee kadhadheen ture, garuu maallaqa horachuu fi mana ijaarrachuuf hawwuun didanii qajeelan" jedhu harmeen isaa.

Maaltu jedhame?

Ministirri dhimma alaa El Salvaadoor Alekzaandiriyaa Hiil, lammileen biyyattii seeraan ala godaanuun lubbuu isaani balaaf akka hin saaxille waamicha dhiyeessan.

Reeffa isaanii gara biyyaatti deebisuuf baasii barbaachisu akka danda'uu fi firoota isaaniifis deeggarsa barbaachisaa akka taasisu mootummaan himeera.

Pireezidantiin Meeksikoo Andirees Manu'eel Lopeez Obraadoris namooti seeraan ala daangaa qaxxaamuruu akka dhaaban waamicha dhiyeessan, 'du'a nama gaabbisiisu' hin du'inaa jedhan.

Jalqaba ji'a kanaa Ameerikaa fi Meeksikoon lakkoofsa namoota karaa seeraan alaa daangaa qaxxaamuranii gara Meeksikoo seenanii to'chuuf walii galanii turan.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata