"Gantummaa fi harma haadha ofii ciniinuudha" - Obbo Dammaqaa Makonnin

Dammaqaa Makonnin Image copyright Amhara TV

Sambata darbe waaree booda 'yaalii fonqolcha mootummaa' raawwateen kan ajjeefaman hogganoonni olaanoo Mootummaa Naannoo Amaaraa Roobii magaalaa Bahirdaaritti awwaalamanii jiru.

Sirna awwaalaa aanga'oonni mootummaa olaanoo irratti argaman kana irratti kabaja warra wareegamaniif jecha al 17 madfiin dhuka'eera.

MM Itti Aanaa Obbo Dammaqaa Makonnin fi giifti duree Aadde Zinnaash Taayyaachew dabalatee jilli Sudaan fi Eertiraa irraa dhufe sirna kanarratti argamaniiru.

MM Itti Aanaa Obbo Dammaqaa Makonnin osoo imimmaan isaan hudhuu haasawa taasisaniiru.

"Baati Waxabajjii walakeessa gara biyya alaa imalee akkuman gaheen bilbilli jalqaba natti bilbilame waan amanuuf nama rakkisu na dhageesise" jedhan.

"Naasuun kan qaama nama hurgufu, ergaa badaa laphee nama cabsuu kan qabu ture" jechuun ibsan.

Osoo imala isaanii hin eegaliin sa'aatiiwwan muraasa dura hogganoota sadanuu waliin bilbilaan waa'ee hojii biyya alaatti hojjechuuf karoorfatanii mari'achuus himaniiru.

"Osoo umurii ijoollummaa isaanii hin fixiin tajaajila uummataaf kan of kennan, jijjiiramaaf kan aarsaa kafalan, egeree keenyaaf irree jabaa warra ta'an akka kanatti dhabuun gadda guddaadha" jedhan.

Gochichi "gantummaa fi harma haadha ofii ciniinuun ala maal jedhamee ibsamuu danda'a" jechuun balaaleffataniiru.

Image copyright Amhara TV

Rakkoon hamaan kana caalu akka hin uumamne qaamoleen nageenyaa fi aanga'oonni naannichaa gumaacha taasisaniif galateeffataniiru.

Mootummaan maatii warra wareegamanii waliin akka dhaabbatus himaniiru.

"Waahillan isaa 'Wandim-alam' jedhee waama ture"

"Abbaan koo nama yaada qajeelaa qabu, nama yoo waamu 'Wandim-alam' jedhee waama" jette intalli Dr Ambaachew Makonnin, Ma'aazaa Ambaachew.

"Gargar nama qooduu hin beeku, hunda ija tokkoon ilaala, kan inni sodaatu Waaqa qofa, dhiiga isaa keessa Itoophiyaa qofatu jira" jette.

"Mana kee ho'aa dhiiftee hin deemiin osoo jennu, uummata koon tajaajila jedhee deeme. Biyya koo umurii koo guutuun tajaajila, biyya koof jecha adda koo rasaasaaf nan kenna osoo jedhuu kunoo har'aa isa awwaaluufi" jette.

"Isaaniif kun hin malu ture, gaaf tokko akka ijoollee isaaniitti osoo nu waliin hin taphatiin darbani" kan jette ammoo intala Obbo Izaz Waasee, Fiqree Izazi.

"Yeroo isaanii guutuu biyya isaanii osoo tajaajilanii wareegaman, akka du'anitti hin lakkoofnu" jette.

Intalli Obbo Migbaaruu Kabbada, Sinen ammoo "abbaan koo anaaf daawitii koo ture, kan koo qofa osoo hin taane kan guutuu Itoophiyaati" jette.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata