Sudaanii fi Aljeeriyaatti aantee Morokoon maaliif warraaqsatti seenti?

Dubartii alabaa mirmirsitu Image copyright Getty Images

Lammileen Morokoo harki walakkaan biyyarraa baqachuu fi jijjiirama siyaasaa hatattamatti akka barbaadan qorannoo BBC'n gaggeesse agarsiise.

Kanaafis akkuma Sudaanii fi Aljeeriyaa hoggansa isaanii fonqolchaniii aangoorraa buusuu? jechuun Toom De Kaastellaa kan gaafatu.

Lammiin Morokoo Saalaah Al-Mansuriii jalqaba waggaa 20 keessa jiru, waa'ee abjuusaa jalaa miliqee tamboo aarsaatumaa dubbata. Galaanarraan gara Awurooppaatti qaxxaamuruun maal akka fakkaatu beeka.

Biyya Jarman waggoota dheeraa koolugaltummaa gaaafataa jiraate ,boodarra dhoorkamee gara Morokootti deebi'u dubbata.

Lammileen biyyatti jireenya foyyee barbaacha akka godaanan dubbata.

Uffataa fi haala jireenya foyya'aan jiraatus bilisummaa akka hin qabne himeera. Morokootti kunuunsa barbaadamu dhabuutu biyyaarraa nama godaansisa jedhe.

Uummanni biyyatti harka walakkaatti dhiyaatan godaanu barbaadu. Qorannoon BBC Afaan Arabaa gaggeessee akka mul'isutti lakkoofsisaanii dabalaa jira.

Mormiin hawaasaa Sudaanii fi Aljeeriyaatti ji'a Ebilaatti jijjirama siyaasaa warraqsi biyyoota Arabaa marsaa lammaaffaa jedhame hooggantootasaanii aangoorraa buuse.

Warraaqsi kun otoo hin dammaqiin ji'a tokko dura biyyoota kanatti mootummaatti mufachuu, abdi irraa dhabuu fi sodaachuu namoonni dubbataa turan.

Lammileen Morokoo qorannoof gaafataman haaromsi suuta akka dhufu barbaadu. Isaan keessaa harki walakkaan jijjiiramni siyaasaa battalatti akka dhufu barbaadu jedhame.

Dargaggootni abdii kutatanii fi mufatan jiraachuu Gaazexessaa fi rogeessi Abdullaxiif Faadok jedhamu himeera.

Uummata biyyatti keessaa harki 45 umriin isaani 24 gadi jira, dargaggoonii kun harki 70'n biyyaa godaanuu barbaadu.

Morokoo keessatti bara 2011 warraaqsi erga dammaqee, Mootiin Mohaammad VI sagantaa haaromsa akka eegalan beeksisanii turan.

Heerri haaraan aangoo paarlaamaa fi MM bal'iseera garuu, aangoo hedduu mootiin qaban hin jijjirre. Waadaan seename hojitti otoo hin hiikamiin hafuu Abdullaxiif Faadok kan dubbate.

Maanguddoonnii garuu, sirnii amma jiru akka itti fufu barbaadu. Sooramaan kan gageeffaman Abdallaa Al Barnoonii Kaasabilaankaa jiraatu ,dhaloonni haaraan jijjiiramni battalaa akka dhufu barbaadanitti hin gammadan.

''Ijoolleen ammaa kun dafanii achii qaqqabuufi argachuu barbaadu'' jechuun jireenya foyya'aa akka isaan barbaadan haasa'u.

Ammattii biyyatti keessa jeequmsi hin jiru. Haata'u malee, saamudni qorannoo kun lammileen biyyatti mormii karaa nagaatti hirmaata turan jedha.

Namooota qorannoo kun wayita qo'atamu gaafataman keessaa harka nuusa kan ta'an mormii karaa nagaa bitootessa darbe ture irratti hirmaachuu himan.

Sochiin 'Hirak Rif' jedhamuu hojii dhabdummaa fi malaammaltummaa mormurratti xiyyeeffate bara 2016 fi 2017 namoota moggaatti dhiibamne jedhaniin kaaba biyyatti keessatti hiriirri bahamaa ture.

Yeroo sanatti namoonni dhibbaan lakka'aman hidhamaniiru. Ji'a Ebila darbe nama mormii qindeesseeratti mannii murtii biyyatti hidhaa waggaa 20'n murteessse. Firii qorannoo kanarratti mootummaan yaada akka kennu gaafatamera garuu deebii hin kennine.

Odeessa kana irratti dabalata