Namoonni shan Kibba Wallootti gareedhaan ajjeefaman

kaartaa naannoo Amaaraa

Naannoo Amaaraa Godina Kibba Walloo Aanaa Lagaambootti ''daa'imman ukkaamsanii fudhachuuf turan'' yaada jedhun namoonni shan haala sukaneessaan ajjeefaman.

Ajjeechaan jumlaa kuni jiraattotaan akka raawwate Bulchaan Aanaa Lagaamboo Obbo Abaata Araggaa BBC'tti himaniiru.

Ajjechaan kuni A.L.I Gaafa Sambataa Waxabajjii bultii 21, 2011 raawwate.

Namoota kana ajjeesuun kanneen shakkaman keessaa 4 to'annoo jala oolu Itti Gaafatamaan Bulchinsaafi Nageenya Aanaa Lagaamboo Obbo Kabbada Yimaam BBC'tti himaniiru.

Obbo Abaatan akka jedhanitti namoonni shan ajjeefaman kunneen mana jiraataa aanichaa tokko keessa qubatani turan.

Osoo olii gadi adeemaa jiranis ''daa'imman ukkamsani fudhatu'' oduun jedhu tamsaanaan hawaasni naannichaa itti duulee ajjeechaa irratti raawwate.

Haleellaa sukaneessaa kanaanis lubbuun isaanii darbeera.

Bakka namoonni ajjeefaman namoonni 300 ol akka turaniifi poolisiin to'achuu waan dadhabeef baqachuu isaanii himaniiru.

Dhimmi kuni osoo dhagahamellee poolisiif dabarsani kennu qabu malee jechuun qondaaltonni aanichaa ni balaaleffatu.

Ajjeechaa kana balaaleffachuufis hawaasa naannoo waliin marii taasisaa akka jiran kan himan.

Kanaan dura, mucaan tokko achuma Godina Kibba Walloo bakka Hayiiq jedhamutti ukkamfamte fudhatamte oduu jedhun alatti Aanaa Lagaambootti rakkoon akkanaa kanaan dura mudate akka hin beekne qondaaltonni dubbatu.

Namoonni ajjeefaman Finfinnee, Kamisee, Saayint, akkasumas Dasee irraa kan deeman yoo ta'u inni tokko eessaa akka ta'en hin baramne jedhu Obbo Kabbadaan.

Namoonni kunneen ''fira gaafachuuf'' garas akka imalan himuun, hanga qoratamee qulqullaa'utti namni isaan qubachiise to;'annoo jala ooleeraa jedhan.

Odeeffannoo waraqaa eenyummaa isaanii irra jiru qonna, akkasumas daldala irratti akka hojjetan agarsiisa jechuun ibsu.

''Namoonni kunneen uleefi qottoon haleelaman, dhukaasnis ture'' jechuun Itti Gaafatamaan Bulchinsaafi nageenyi aanichaa himu.

Qondaaltonni akka jedhanitti, reeffi namoota kanaa maatiitti kan ergame yoo ta'u owwaalchi sadan isaanii raawwateera.

Ajjeechaan jumlaa kabiraa kanaa dura bakkeewwan naannoo Amaaraa kaan dabalatee bakkeewwan biyyattii garaa garaatti raawwateera.

Haa ta'u malee, dabalaa malee xiqqaachaa hin jiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata