''Namoonni ibsa [miidiyaaf] kenniinuus hidhamuu dandeenya'' Abbaa Alangaa Itti - aanaa Naannoo Amaaraa

Magaalaa Baahir daar

Abbaan Alangaa Naannoo Amaaraa namoota gocha Waxabajjii 22, 2019 naannichatti uumameen shakkaman to'annoo jala akka oolfaman taasisaa jiraachuu beeksiise.

Itti gaafatamaa Itti Aanaan Waajjira Abbaa Alangaa Naannichaa Saabaa Damaqqa BBC'tti akka himaniitti, hanga ammaatti shakkamtooti 220 ta'an to'annoo jala oolaniiru.

Abbootiin alangaa fedeeraalaa fi naannichaa akkasumas qorattoonni shakkamtoonni bakkuma jiranitti qorannoo irratti gaggeessaa jiru jedhaniiru.

Kanneen to'annoo jala oolfaman mana murtiitti dhiyeeffamu fi himannaan irratti banamusaa dubbachu akka hindandeenye kan himan itti gaafatamtuun kun, ''namoonni to'annoo jala olfamanis kanneen tarree keessatti argamaniidha'' jedhaniiru.

Aanga'oota Naannoo Amaaraa keessaayis shakkamtoota jedhamuun hanga dubbichi tasgabbaa'utti hidhamusaanii ibsamee akka ture ilaalchisee gaaffii dhiyaateefis akkanatti deebisan.

''Hanga tasgabbaa'uu jedhamee miti. Akka garee qorannootti ittigaafatamtoota hojii ykn namoota haala addaatiin shakkamanii to'atamaniif maqaan addaa itti hinkennamne.''

Akkasumas gaheen namoonni shakkamuun to'ataman kunneen haala uumamee ture keessatti bahan maal fakkaata? kan jedhuuf adeemsi qorannoo kan hiiku ta'u itti ida'un himaniiru.

Aaanga'oonni akka Janaraal Tafarraa Maammoo fi Koloneel Allabal Amaara fakkaatan 'yaalii fonqolcha motuummaa' taasifame ilaalchisee Tv irratti ibsa kennaa turan.

Isaanis aanga'oota Birgaadar Janaraal Asaamminaw Tsigeetiin 'danqmanii ture' jedhaman keessatti argamu.

Haa ta'u malee, aanga'oonni kunneenis ammaan tana to'annoo jala olfamaniiru. Kanaafis, itti aanatuun waajjirichaa deebii kennan qabu.

''Qaamni miidiyaan isaan dhiyeessees kaayyoo adda addaatiif itti fayyadamu danda'a. Sababiinsaas, namoonni kunneen kan nageenya naannichaa hoggananiidha.

''Namni harkaafi harkatti qabame waan hinturreef waa'ee taatee uumamee ilaalchisee miidiyaatti dhiyaachuun dubbachu ni danda'u.

''Kan dhiyaatanii dubbatanis dhimma nuti qabannee waliin kan hangas mara walitti dhufuu miti,'' jechuun aanga'oonni akkuma shakkamtoota gara biroo to'atamu isaanii hubachiisu.

Itti aantuun waajjira Abbaa alangaa naannichaa Saabaan akka jedhaniitti, eenyumtu hanga shakkameetti to'annaa jala ni oolfama.

''Namoota ibsa kennine keessaa boru iftaan eenyu keenyayyuu (mana hidhaa) galuuf carraan akka jiru tilmaamuun barbaachisaadha. Wanti amansiisu homtuu hinjiru,'' jechuun dubbataniiru.

Haaluma walfakkaatunis, Komishiniin Poolisii fi Waajjirri Komunikeshiniin Motummaa Naannoo Amaaraa ibsa Jimaata kennaniin, rakkina magaalaa Baahir Daar keessatti mudatee tureen wal qabatee namoonni 218 ta'an shakkamuun to'anno jala oolfamusaanii beeksiisaniiru.