Dr. Kabajaa Artist Alii Birraa: 'Jilbeenfadhee harkakoo diriirsuun galatakoo mullisa'

Dr. Kabajaa Artist Alii Birraa wayita uummata galateeffatu

Alii Birraaf badhaasni haarayaa miti. Badhaasota garagaraa biyya keessaa fi alaarraa argateera. Doktora kabajaas qaba. 'Inni kaleessaa garuu adda,'' jedheera.

''Magaalaan ittiin dhaladhe beekkamtii akkasii naa kennunsaa waan nama gammachiisudha,'' jechuun miira itti dhagahame BBCtti ibseera.

Yunivarsiitiin Dirree Dhawaa Artist Alii Birraaf Doktora Kabajaa isa lammaffaa kenneerraaf. Kanaan duras Yunivarsiitii Jimmaarraa ALI 2002tti badhaasa walfakkaatu argate ture.

Waggoota 55 oliif aartii keessatti umriisaa kan dabarse namni ganna 72 kun, artistoonni Oromoo amma jiran waan nama gammachiisu hojjechaa jirus jedha.

Waahee badhaasa Yunivarsiitii DirreeDhawaa fi egeree muuziqaasaa haasofsisneerra.

''Seeneetiin Yunivarsiitii Dirree Dhawaa, Aliin badhaasa Doktora kabajaa kana argachuu qaba jedhanii waliigalanii na badhaasan. Miirri natti dhagahame dhugaatti gammachuudha,'' jedha.

''Yunivarsiitiin Jimmaa gaafa na badhaase, Doktora kabajaa Alii Birraa naa jechaa turan. Amma 'Dodoktoran' tahe jechaadha [kokkoflaa] '' jechuun waahee badhaasa isa lammaffaa kana dubbata.

''Erga na badhaasan booda, namni achitti argame baayyee waan tureef, akkasiin jilbeenfadheetan galatoomaa jedhe, uummata dhufee ayyaana kanarratti argaman hundumaaf,''

Dirree Dhawaatti haga kutaa jahaatti akka barate kan dubbatu Aliin, badhaasni amma naa kenname kun firii tattaaffii koo waggoota 55ti jedha.

''Doktorummaa kana anaafi waahillan kiyya aartii keessa jiranii, walumaan arganne,'' jedha Dr. Kabajaa Artist Alii Birraa.

'Abbaatu of kabachiisa'

Alii Birraa gumaacha inni aartii Oromoo fi Itoophiyaaf taasiseen, kabaja isaaf malu argateeraa?

''Wanni ani jedhu, abbaatu of kabachiisa. Abbumatu eeggata."

"Kabajaa fi ulfina naaf kennani yogguun ilaalu, baayyee baayyee guddaadha. Badhaasa doktoreetii kabajaa fi kanneen biroo caala. Uummata Oromoo irraayyis, kan hin taane irraas, kabajaa naaf malu naaf kennaniiru. "

"Rabbiin akkan akkasumatti turu na haa godhu jedheen kadhadha. "

Muuziqaa dhaabeeraa?

'Ani ofikootiin sooromeera ofiin jedha. Namni garuu hin tahu naa jedhu.

Gama muuziqaatiin jijjiiramni hedduun akka jiru kan amanu Aliin, ''guyyaa guyyaan ijoollee haaraa, dandeettii cimaa qabantu bahe."

"Anis yeroo dheeraaf kophaa kanin ture, amma baayyatanii waan gaarii hojjechaa jiran."

"Kanaaf jecha amma yoon sooroma bahellee, omaatuu miti jedhee murteeffadheera,'' kan jedhu Aliin, haa tahu malee yeroo tokko tokko sagantaalee gurguddaarratti sirba lama sadi akka sirbu nutti himeera.

''Akka durattiitti biddeena itti argadha jedhee hin sirbu. Amma ani soorome, aartistoota hedduu hedduu qabna - galata Rabbii,'' nuun jedheera.