"Akkamitti akkan dogoggore anumaafuu naaf hin galu" - Atileet Hagoos Gabrahiwoot

Atileet Hagoos Gabrahiwoot Image copyright Getty Images

Atileet Hagoos Gabrahiwoot dorgommii daayimand liigii Jimaata biyya Siwitzerlaand magaalaa Luuzanitti dorgomame irratti marsaan tokko osoo isa hafuu waan xumure se'e gammachuu isaa ibsachaa fiigicha dhaabe.

"Deeggarsi namoota hedduu waan tureef, namooti iyyaa waan turaniif marsaa dhumaa se'een saffisa dabalee bahe" jechuun BBC'tti himeera.

Fiigicha meetira 5000 kana lammaffaarra fiigaa kan ture atileet Yoomiif Qajeelchaa dorgommicha injifachuu danda'eera.

"Bilbilli bilbilamuus, marsaan tokko akka na hafus homaa hin barren ture" jedhe atileet Hagoos.

Dorgommii tiraakii meetira 5000 muuxannoo waggoota jahaa akka qabu kan dubbatu atileetichi, miira injifannoo guddaa keessa waan tureef dogoggoruu akka hin oolle hima.

"Ofitti amanamummaa jabaan qaban ture, miira keessas galeen ture. Akkamitti akkan dogoggore yoon yaadu garuu anumaafuu naaf hin galu."

"Yeroon xumuree dhaabadhu abbootiin murtii qarqara turanhin xumuramne naan jechaa turan, garuu naaf hin galle" jedha.

Akka atileetii muuxannoo waggoota dheeraa qabuufi dorgommiiwwan hedduus injifateetti bilbila marsaan tokko akka hafu dhageesisuuf bilbilamu dhagahuu dhabuun isaa namoota hedduu ajaa'ibsiise.

"Al tokko injifadheera jedhee waanan sammuu koo amansiiseef malee, bilbilli kan bilbilame osoon ani achi hin gahiin ture" jedha.

Dorgommichi akka hin xumuramne kan bare wayita warri isa duuba turan darbanii fiigan akka ta'e dubbata.

"Warri duubarra turan fiiganii yoo darban, anumayyuu naaf hin galle ture" jedha.

Dorgommii kana sadarkaa 10ffaan kan xumure atileet Hagoos osoon silaa bilbila dhagahee itti fufeera ta'ee hanga sadarkaa 4 bahuun nan danda'a ture jedha.

"Kanaan dura wanti akkanaa na mudatee hin beeku, kun mudannoo jireenyaa koo isa guddaadha jedhee galmeffadheera" jedheera.

Dogoggora isaatiin dorgommicha kan injifate Yoomiif Qajeelchaan baga gammadde jedheenii nagaa wal gaafanneetuma gargar baane jedha.

"Kuni dorgommii keessatti waanuma nama mudatudha, ana qofaas miti" kan jedhu Hagoos namootni homaa miti jedhanii na jajjabeessaniiru jedha.

"Ofii koof homaa natti hin fakkaanne garuu deeggartoota koo na eegaa turaniif xiqqoo natti dhagahameera" jedha.

Dilbata gara biyyaa kan deebi'e atileet Hagoos dorgommii Jimaataan dogoggoraan mo'atamus qabxii waliigalaan marsaa xumuraaf darbuu BBC'tti himeera.

Dorgommii marsaa xumuraa baatii tokko booda fiigamuuf gamanumaan qophii akka eegalus himeera.

Odeessa kana irratti dabalata