Maatiin US daa'imman dogoggoraa godhachuunsaanii himan

Dubartii Ulfaa

Namoonni lama mala saayinsawaa IVF jedhamuun daa'ima godhachuuf yaalaa turan dogoggora kiliinika wal-hormaataa Kaalifoorniyaatti uumameen haati daa'ima dogoggoraa akka ulfooftu taheera jedhan.

Namoonni kunneen himannaa Niw Yoorkitti bananiin, daa'imman dhiiraa sanyii Eeshiyaa hin qabne godhachuu isaaniin akka 'nahan' miidiyaaleen US gabaasaniiru.

Himannicharratti qorannoon qaccee sanyii (DNA) daa'imman dhalatanii kan isaanii akka hin fakkaanne himameera.

Kiliinikichi garuu hanga yoonaa himannicharratti waayyuu hin jenne.

Namoonni lamaan ''salphinarraa of oolchuuf'' maqaa isaanii AP fi YZ kan jedhan yoo tahu, daa'ima argachuuf waggaa baayyee yaalani.

Boodarra mala saayinsawaa In vitro fertilisation (Hanqaaquun dubartiifi sanyiin dhiiraa gadameessaan alatti (laaboraatorii) keessatti erga wal-argatanii guyyaa jaha booda deebisanii gadameessa dubartii hanqaaquun irraa fudhatame yookiin kan biraa keessa kaa'uu) jedhamuun ture daa'ima godhachuu kan murteessan.

Himannaan baha Niw Yoorkitti baname kilinika wal-hormaataa, hojjettoota lamaafi direktara, ogummaa isaanii sirnaan fayyadamuu dhiisuufi tahe jedhanii miira namaa miidhuun isaan himateera.

Akka himannichaatti, namoonni gaafa Bitootessa 30 daa'ima argatan ''daa'imman sanyii isaaanii akka ta'an yoo itti himamaa tureyyuu yeroo dhalatan garuu akka hin taane baraniiru.''

Yeroo daa'imman dhiiraa argattu jedhaman gaaffii itti uumee akka ture himannicharraa dubbifameera sababiinsaa doktariin yaalii taasise akka durba dahuu danadeessutti sanyii isaanii walitti make.

Doktaroonnis wal'aansa yeroo taasisan daa'imman dogoggoraa akka argan itti himanii turan. Ijoolleen dhalatan maatii isaaniirra, walii walii isaanii wal-fakkaatu.

Kiliniikicha ''of eeggannoo guddaafi haala ogummmaa kabajeen'' deesifnee jechuun marsariitii isaarratti barreesseera.

Abukaattonni namoota kanneenii ''kiliniika jibbisiisaa taheefi dhimma hin qabneen'' yaalamuu isaanii itti dhagahameera jedhaniiru.

''Kaayyoon keenya beenyaa akka argatan taasisuu fi gochi akkasii lammata akka irra hin deebi'amne taasisuudha'' jedhaniiru abukaatonni.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata