Siyaasa Itoophiyaa: 'TPLF' rakkoo naannoo Amaaraa fi guutuu biyyaatti mudateef 'ADP' qeeqe

Addi Bilisa Baasaa Ummata Tigiraay.

Addi Bilisa Baasaa Ummata Tigiraay (ABUT) Amaaraa Dimokiraatik Paartii (ADP) waliin hojjechuu dhaabuuf akka jiru ibsa har'a baaseen akeekkachiise.

Koreen Giddu-galeessaa Addichaa kora hatattamaa gaggeesseen, ajjeechaan Jeneraalotaafi aanga'oota ol-aanoo irratti raawwatame ilaalchisee qorannoon walaba ta'e akka gaggeeffamuu fi qondaaltonni nageenyaa eegumsa malu gochuu dhiisuun akka ajjeechaan kun raawwatamu taasisan seeratti dhiyaachuu qabu jedheera.

Ajjeechaan naannichatti uumameefis qaamotni dhiphoo tahan naannicha keessa akka barbaadan akka socho'an eeyyamuun rakkoon akka babal'atu godheera jedha.

Kanaafis akka rakkinicha keessaa harka hin qabnetti himuu dhiisuun of ilaaluun uummata Itoophiyaas dhiifama gaafachuu akka qabu ibsaniiru.

Rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraafi guutummaa biyyaatti uumame hundaafis miseensa ADWUI kan ta'e ADPn warreen dhiphoo ta'an waliin hojjechuu isaatiif itti gaafatamaa taha jedhe.

ADPn ajjeechaa raawwatame qaamni sadeffaa keessa jira jechuun ummata burjaajessuu dhaabuu akka qabullee himeera.

Haaluma kanaan paartichi keessoo isaa akka ilaaluu qabuufi rakkoo qabu gamagamus dhaameera. Yoo tahuu baate garuu ABUT paartii ADP miseensa ADWUI tahe waliin hojjechuu dhaabuu akka danda'u ibseera.

Kana malees, ABUT, ADWUI'n danbiiwwanii fi seerota ittiin bulmaataa addichaan gaggeeffamuu akka qabu cimsee gaafateera.

Akka ibsa ABUT baasetti danbiiwwan bulmaata addichaa waggaa darbeef rakkoo keessa galuun jiraachuu biyyaas gaaffii keessa galcheera.

Filannoo waggaa dhufu gaggeefama jedhame irrattis ADWUI'n ejjennoo isaa ifa gochuu akka qabu ibsichaan gaafateera.

Gaaffii naannoo tahuu Uummattoota Kibbaa irraa ka'uufis humnaan osoo hin taane karaa seera qabeessa taheen mootummaan deebisuu akka qabu ibsaniiru.

Odeessa kana irratti dabalata