Dhugaatiin shukkaara hedduu qabu kaansariif nama saaxilaa?

Dhugaatii shukkaara qabu Image copyright Getty Images

Saayintistoonni Faransaay akka ibsanitti dhugaatiin ykn cuunfaan shukkaara hedduu of keessaa qabu carraa dhibee kaansariitiin qabamuu guddisaa jira.

Hariiroon dhugaatii shukkaara hedduu qabuu fi dabaluu dhibee kaansarii gidduu jiraachuun kan barame erga waggoota shaniif namoota 100,000 irratti qorannoon qoratameeti jedhu qorattoonni.

Bu'aan qorannoo kun gaazexaa biyya Biriitish kan waa'ee fayyaa gabaasuun beekamu 'British Medical Journal' irratti ba'eera.

Qorannoon kun hin mirkanoofne waan ta'eef qorannoon dabalataa gaggeeffamuu qaba jedhu ogeeyyiin fayyaa.

Dhugaatiiwwan shukkaara qabu jedhaman kam fa'i?

Akka qorattoonni adda baasanitti dhugaatiin rakkoo fayyaa uumuu danda'u yoo shukkaara harka 5 ol qabaatedha.

Cuunfaan muduraa (yoo shukkaarri itti hin dabalaminillee), dhugaatiiwwan lallaafaa, dhugaatii 'milkshake' jedhamu kan mi'aawaa ta'e, akkasumas shaayee fi buna shukkaaraan dhuguun dhibee kaansarii nama qabsiisu.

Namni tokko guyyaatti dhugaatii shukkaara qabu 100ml yoo fayyadama ta'e harka 18 carraa dhibe kaansariitiin qabamuu qaba jedha bu'aan qorannichaa.

Namoota qorannoon irratti gaggeeffame 1,000 keessaa 22 dhibee kaansarii qabu.

Yeroo qorannoon gaggeeffamaa turetti namoota kaansarii qaban 2193 adda baafaman keessaa 693 kaansarii harmaa, 291 kaansarii qaama hormaataa dhiiraa fi 166 ammoo kaansarii garaachaa ture.

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Dubartii cuunfaa burtukaanaa dhugaa jirtu

Kaampaaniiwwan dhugaatii maal jedhu?

Waaldaan Dhugaatiiwwan lallaafaa Biriteen qorannoon kun ragaadhaan hin deeggaramne jechuun komata.

daarektara waaldaa kanaa kan ta'an Gavin Partington inumaa dhugaatiin lallaafaa akka nyaata madaalawaatti fayyada jedhan.

''Warshaaleen dhugaatii lallaafaa oomishan rakkoon oomishni isaanii rakkoo furdina garmalee akka namatti hin fidneef of eeggannoodhaan oomishaa jira. Kanaafidha kan kaaloorii fi shukkaara hir'isnee dhugaatii oomishaa jirru''

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata