Sanyiin Hoomoo Saappiyeens Afrikaan ala argame

Buqqee mataa Image copyright Katerina Harvati, Eberhard Karls Uni Tüb
Goodayyaa suuraa Apidimaa 1 buqqee mataa nama ammayyaa agarsiisan hunda qaba

Qorattoonni sanyii dhala namaa nama ammayyaa bakka bu'uu danda'u Afrikaan ala qoratanii argatan.

Buqqeen mataa Giriik keesatti argame waggaa kuma 210 tureera jedhameera.

Yeroos, sanyii Niyaandertaals jedhamanitu Awurooppaa irratti jiraachaa ture.

Qorannoon kuni ragaa waa'ee namoonni yeroo duraaf Afrikaa irraa addunyaa kaanitti godaanan irratti odeeffannoo dabalataa fideera.

Qorannoon kuni barruu 'Journal Nature' irratti baheera.

Qorattoonni lafee nama durii Giriik keessatti bakka Apidimaa jedhamutti bara 10970 keessa qoratani kan argatan.

Namoonni yeroo ammaa Afrikaan ala jiraatan waggoota 60,000 dura Afrikaa irraa akka godaanan eeru.

Hanguma namoonni kunneen Yurezhiyafi keessa babal'atan, sanyiiwwan kaan kanneen akka Niyaandertaalsiifi Denisovaans jedhaman bakka bu'aniiru.

Haa ta'u malee, namni ammayyaa (Hoomoo Saappiyeens) Afrikaa irraa yoo godaanu kuni kan duraa miti.

Goodayyaa suuraa Apidimaa 2 Niyaandertaal yoo ta'u buqqee mataa nama ammayyaatu isa hangafa

Hafteen Hoomoo Saappiyeens biyya Israa'el bakkeewwan Sikuhuul fi Kaafzehbara jedhamanitti bara 1990 keessa argamaniiru.

Kunneenis, waggoota 90,000 fi 125,000 turaniiru jedhama.

Haa ta'u malee, waggoota dhihoo kana, qorannoon taasifaman akka agarsiisanitti snayiin dhala namaa ammayyaa kanaan dura isa tilmaameen dursanii Afrikaan ala mul'ataniiru.

Waggoota muraasa dura Chaayinaa keessatti lafeen nama durii waggoota 80,000 hanga 120,000 lakkoofsise argameera.

Qorannoon qaccee sanyii (DNA) namoota Afrikaa irraa godaananiifi Niyaandertaals dursanii wal horuu akka eegalan akeeka.

Ragaan Niyaandertaals kan Jarman irraa argame wal horuun kuni waggoota 219,000 fi 460,000 gidduutti akka raawwate hima.

Haa ta'u malee, kana keessatti qooda kan fudhate Hoomoo Saappiyeensiidha ta'e kan biraa ifaa miti.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata