'Cidhi' Fesbuukii irratti Naayijeeriyaatti qophaa'e jaalaleewwan addaan baase

Hisbaah Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Cidha qoosaa erga dhaga'anii booda poolisiin amantaa Sanusi Abdullaahi adamsuu eegalan

Magaalaa kaaba Naayijeeriyaa Kaanootti namootni afur 'cidha qoosaa' Feesbooki irratti yoqindeessan dorsifni ajjeechaa isaanirra gahuu himan.

Sababni doorsifni ajjeechaa kun irra gaheef gochi isaanii amantaa Islaamaa kan xureessudhadha jedhameeti.

'Cidha qoosaa' kanarratti misirrichi, Sanusi Abdullaahii, hiriyaa dubaraa Feesbuuki tokkoof akka 'qoosaatti' gabbara doolaara 56 siin kaffala jechuu isaa amaneera.

Kun gaa'ela irratti qoosuudha jedhu hoggantoonni amantaa.

Naannolee Kaaba Naayijeeriyaa 12 seerri Islaamaa ykn Shariyaan poolisoota amantaatiin hojiirra oolu keessaa Kaanoon tokkodha.

Ga'eessi ganna 29, Abdullaahiin ergaan barreeffamaa hiriyaa dubaraa Fesbuukii waliin waa'ee cidha kanaa waliif barreessan qoosaa ta'uusa BBC'tti himeera.

Hiriyoonni isaa kaan haasaa kanatti dabalamuun - tokko nama intala kennu fakkaate, lama immoo cidha kanaaf akka wabii fakkaachuun haasa'ani.

Haasaan kun ariitiin Feesbuukii gubbaa erga tamsa'ee booda, miidiyaan biyyittii oduu kana gabaase.

Sana booda, hoggantoonni amantaa gochicha balaaleeffachuun namootni kun akka to'annoo jala oolaniif gaafatan.

Kaanootti hogganaa amantaa beekamaa kan ta'an Sheek Naziifi Inuwaa, gocha kana Islaamummaan ni balaalleefata jedhaniiru.

"Amantaa Islaamaa keessatti maatiin ykn guddistoonni ishee eeyyamanii kaadhimaaf dabarsanii utuu hin kenniin kan ofiin heerumtu dubartii gadhiisi qofa" jedhu.

''Wanti Sanusiifi hiriyooti isaa godhan gochaa bu'aa hin qabnedha...Gaa'elli Islaamaa akkanaan godhamee hin beeku," jedhaniiru.

Dorsiisi ajjeechaa karaa ergaa bilbilaa erga itti baay'atee booda Abdullaahiifi hiriyooti isaa sadan dhokachuuf dirqamanii turan.

Wiixata nama hin beekamneen reebichi erga isarra ga'ee booda garuu isaafi hiriyooti isaa iddoo dhokatanii ba'anii Hisbaah (poolisii amantaa) bira dhaquun gocha isaaniif dhifama gafataniiru.

Hogganaan Hisbaah kan Kaanoo, Abba Sufii, namoota kanaaf dhiifama gochuun lamuu akka itti hin deebineef akeekkachiisuu isaa BBC'tti himeera.

"Ergan reebame lubbuukoof baay'een sodaadhe, poolisiin garuu qorannaa akka gaggeessan natti himaniiru. Erga doorsisi narra ga'ee guyyaa lama buluukootti baay'een gammada," jechuun Abdullaahin BBCtti himeera.

Dubartiin haasaa kana keessa turte naannoo kaaba-Bahaa Borno kan jiraattu yoo ta'u, isheen himannaan itti hin dhiyaanne.

Ta'us gocha kana booda jaalalleenshee akka dhiiseen himameera. Abdullaahiinis kaadhimaan isaa akka dhiisteen BBC'tti himeera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata