Suuraalee bakkeewwan hambaa haaraa addunyaa kan 'UNESCO'

Waggaa waggaan bakkeewwan uumamaafi aadaa addunyaa guutuurraa "gatii guddaa' namuummaaf dabalaniin ni filatamu.

Koreen Hambaa Addunyaa UNESCO walga'ii Azerbaajaan magaalaa Baakutti taasisaa tureen bakkeewwan kam akka kunuunsa addaa argachuu qabu waan jedhu irratti mari'ataa ture.

Hanga ammatti bakkeewwan filaman kan kanaa gadiiti.

Paarkii biyyaalessaa 'Vatnajökull' kan Ayislaanditti argamu

Image copyright Getty Images

Naannoo volkaanoo kun lafa Ayiislaand keessaa %14 uwwisa.

Paarkiin kun bakkee cabbiin uwwifame bal'aafi uumama babbareeda kan akka dirree laavaafi gosa bineensa addaa qaba.

Dacheefi laggeen Faransaay gara Heemisfeera Kibbaatti argaman

Image copyright Getty Images

Oddolooti faffacaa'anii garba Atilaantik gubbaatti argaman Bakkee Hambaa Addunyaa UNESCO ta'un galmaa'aniiru.

Oddolooti kun addunyaarra gosa sinbiraa 'King penguins' dabalatee tuuta simbiraafi bineensota bishaani hedduu of keessaa qabu.

Magaalaa Jaayipur, Hindii

Image copyright Getty Images

Magaalaan dallaan marfamaa Hindii kan taate Jaayipuur, bulchiinsa kaaba-Dhihaa Rajastaan keessatti kan argamuufi 'magaala dimadii' jedhamuun kan beekamudha.

Gamoowwan hedduun yeroo bu'uura magaalattii bara 1727'tti kan ijaaramaniifi boca adda addaan kan bareedanidha.

Lafa awwaalaa Jaappaan durii

Image copyright Getty Images

Bakkeewwan awaalchaa durii 49n kun jaarraa 3ffaa fi 6ffaatti kan ijaaraman ta'anii bulchiinsa Osaakaa Jaappaan keessatti argamu.

Kuubiiwwan lafa awwaalcha kanaa bocaafi hammantaan garaagara. Kanneen keessaa kan boca qaawwaa furtuun hojjetameefi maqaa Mootii Nintokuun moggaafame lafa awwaalchaa Jaappaan keessaa isa guddicha.

Iraaq, Baabiloon

Image copyright Reuters

Yaalii waggaa dheeraan booda magaalaan Misoppotaamiyaa durii Baabiloon galmee UNESCO'irra galeera.

Iddoon kun rakkoo siyaasaa Iraaq keessa turen miidhamus dhiyeenyatti haaromfameera.

Bagan, Miyaanimaar

Image copyright Getty Images

Mana amantaa Budiistii kumaatamaan magaalatti keessa faffaca'anii argamaniin, magaalaan gudditti biyyattii dawwattoota hedduu harkisa.

Dirree Xuwwee, Laawoos

Image copyright Getty Images

Bakkeewwan xuwwee dhagaa gidduugaleessa Laawoos 'Xiengkhouang'tti argaman kanneen galmaa'an keessaa tokko.

Ogeessoti qorannaa hambaalee (Archaeologists ) xuwweewwan dhagaa ajaa'ibsiisoon kun bara durii yeroo 'Iron Age' jedhamee beekamu keessa kan hojjetamaniifi sirna awwalchaaf kan gargaaranidha jedhanii amanu.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata