Miseensota 'ABIN Buraayyutti kilaashii 105 waliin' qabamanirratti murtaa'e

Asaminew Tsigge

Haati warraa B/J Asaamminaw Tsiggeefi humni addaa naannoo Amaaraa torban dura magaalaa Buraayyuutti to'atamani turan gara federaalatti dabarfaman.

Itti gaafataman Waajjira Bulchiinsaafi Nageenya Bulchiinsa Magaalaa Buraayyuu Obbo Solomoon Taaddasaa BBC'tti akka himanitti si 'achi dhimmi isaanii federaalaan qoratama.

''Qorannaan isaanii magaalaanis, naannoo kenyaanis, naannoo gara biraatinis walhidhata waan ta'ef bakka tokkotti qorachuudhaaf gara magaalaa Finfinneetti darbaniiru,'' jedhan.

Torban darbe haati warraa qondaala duraanii naannoo Amaaraa ajjeechaa qondaaltotaan shakkaman kan ta'an, Aadde Dastaa Asaffaafi humni addaa Naannoo Amaaraa tokko Buraayyutti to'atamani turan.

Haati warraa isaanii Aadde Dastaa Asaffaa odeeffannoo dabalataaf qorannoof gargaaruf akka to'ataman ibsamee ture.

Gama kaaniin, humni addaa gaafa magaalaa Baahirdaaritti qondaaltonni mootummaa ajjeefaman gara magaalaa Buraayyuu dhokachuuf dhufe jedhames polisiidhaan to'atamee ture.

Qorannoon poolisii magaalaa Buraayyuutti erga taasifameen booda gara federaalaatti dabarfamuu isaaniiti Obbo Solomoon BBC'tti kan himan.

Qorannoo taasifameen qabeenya namni fonqolcha mootummaan shakkamanii lola irratti ajjeefaman horatan adda baafamuu gareen ajjeechaa booda qorannoo taasisu eegale ibsee ture.

''Mana murtiitti dhihaataniiru. Yeroo beellamaa qaban walin achi (Finfinnee) ergaman,'' jechuun qondaalli nageenyaa bulchiinsa magaalaa Buraayyuu himaniiru.

Shakkamtoonni kunneen ''deeggartoota akkasumas ragaa dhoksuudhaan'' himatamuu isaanii kan dubbatan Obbo Solomoon, fuula durattis wanti qorannoon mirkanaa'u jiras jedhu.

Rakkoon magaalaa Baahirdaaritti mudate hordofe bulchiinsi magaalatti karaa Poolisi Federaalaa poolisii naannoo Amaaraa waliin hojjetaa akka ture ibsee ture.

''Bu'uura seeraarratti hundaa'ee achitti dabarfame malee callifame miti,'' jechuun achi ergamuun isaanii haala mijaa'aa qorachuuf mijatu waliin walqabata jedhaniiru.

Ajjeechaa qondaaltota mootummaafi waraanaa irratti tibbana magaalaa Baahirdaariifi Finfinneetti dhaqqabeen namoonni shan ajjeefamuun ni yaadatama.

'Kilaashii 105'

Gama kaaniin, baatii Guraandhala keessa shakkamtoonni meeshaalee waraanaa magaalaa Buraayyuu keessa yeroo daddabarsani to'ataman jedhaman irratti murtiin darbeera.

Manni murtii Bulchiinsa magaalaa Buraayyuu tibbana (A.L.I Kibxata Adoolessa 02, 2011) namoota afur balleessaa qabu jedhe irratti hidhaafi adabbii qarshii kan murteesse.

Qondaalli nageenyaa magaalatti akka jedhanitti himatamtoota lamaan Abiran Aallan Indaageriifi Takasta Ayyaanaa jedhaman irratti, qofa qafaatti ''hidhaa waggaa saddeetiifi qarshii 10,000'' murtaa'eera.

Deeggaraa isaanii turan kan jedhaman Asmaraa Abbabaafi Yihuun Indaager kan jedhaman immoo qofa qofaatti ''murtee waggaa 7 fi qarshii 5,000'' irratti murtaa'e.

''Jarri kuni miseensa dhaaba ABIN ta'un isaanii waraqaan eenyummaa isaanii mirkanesseera,'' kan jedhan Obbo Solomoon janaraala ajjeefaman waliin hidhata qabutti poolisiin akka shakku himu.

Hata'u malee, dhimma kana irratti ABIN hanga ammaatti yaada kenne hin qabu.

Himatamtoonni kunneen kilaashiiwwan ammayyaa 105 konkolaataa 'FSR' jedhamu keessatti 'kutaa addaa uumanii' dhoksuun osoo socho'ani magaaluma Buraayyuutti qabamuutu ibsame.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata