Ameerikaatti dubartin reeffa harmee ishee waliin waggoota 3’f jiraatte

Teeppii poolisii Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Teeppii poolisii

Dubartiin Ameerikaa, bulchiinsa Teeksaas jiraattu reeffa harmee ishee waliin waggoota sadif mana ishee keessa osoo waliin jiraattu qabamte.

Dubartiin kuni mucaa isheefi reeffa haadhaa waliin mana kutaa lamaa keessa reeffa waliin kan qabamte.

Poolisiin tarii haati dubartiitti kan umuriin isaanii 71 jedhame shakkamu bara 2016'tti akka lafatti kufan shakka.

Dubartiin umurii 47 kuni rakkoo yeroos harmee ishee qunnameef gargaarsa kennuu hin dandeenye jechuun himata poolisiin.

Achii ''guyyoota muraasa'' keessatti silaa wal'aansa argatani osoo fayyuu danda'ani du'uutu himame.

Reeffi akkawoo kanaas lafa kutaa ciisichaa keessatti argame. Haatiifi intalli immoo kutaa biraa keessa ciisu.

Mucaan haadha kanaa reeffa akkawoo ishee waliin yeroo jiraatte sana umuriin ishee 15 ture.

Sababa kanaan, haati ishee rakko mucaa waggaa 15 irratti dhaqqabsiisteen himatamteetti.

Yeroo ammaa daa'imni kuni fira bira kan jirtu yoo ta'u kanneen daa'imman kununsan biraa gargaarsa argataa jirti.

Haati ishee hanga hidhaa waggaa 20 fi qarshii dolaara 10,000 (gara 300,000'tti tilmaamamu) adabamti jedhamee eegama.

Poolisiin akka jedhetti akkawoon daa'ima kanaa hawaasa keessatti kabajamaa turaniifi yeroo lubbuun turanis barreessituufi gargaartuu barsiistu ta'un mana barumsaa dhihoo jiru keessa waggoota 35'f hojjetaniiru.

Yeroo soorama bahanillee sagantaa ispoortii irratti tikkeeta sassaabuun hojjetaa turan.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata