'Maatiin miidhamtootaa beenyaa Boeing kenneen gowwoomfaman'

Balaa xiyyaaraa bara darbe Indooneezhiyaa keessatti mudateen namoonni xiyyaaricha keessa turan 189 dhumaniiru Image copyright EPA
Goodayyaa suuraa Balaa xiyyaaraa bara darbe Indooneezhiyaa keessatti mudateen namoonni xiyyaaricha keessa turan 189 dhumaniiru

Maatiiwwan namoota bara darbe balaa xiyyaara 'Boeing Max 737' jedhamuun Indooneezhiyaa keessatti du'anii beenyaadhaan gowwoomfamaniiru jedhu Abukaatonni isaanii.

Akka Abukaatonni kunneen BBCtti himanitti matiin hedduun akka dhaabbata Boeing irratti tarkaanfii seeraa kamuu akka hin fudhanne dirqamaan mallatteessaniiru.

Walii galtee mallatteeffame kanarratti Boeing akka yaada kennuuf gaafatamullee ibsuuf fedhii hin qabaanne.

Xiyyaarri Boeing 737 Max ,Onkoloolessa 29 bara 2018 Indooneezhiyaa magaalaa Jakaartaa irraa ka'ee daqiiqaa 13 booda galaanatti kufuun namoonni xiyyaaricha keessa turan 189 dhuman.

Torbanuma sana keessa maatiiwwan namoonni jalaa du'anii kaampaanii Boeing irraa beenyaa fudhatan.

Goodayyaa suuraa Merdian Agustin akkan dirqamaan mallatteessu dhiibbaa narratti uuman jetti

Maallaqa kennamu argachuuf, maatiiwwan Kaampaanii Boeing akkasumas daandii qilleensaa 'Lion Air' jedhamu akka seeraan hin himanneef mallaateessuu qabu.

Abbaan manaashee balaa xiyyaaraatii kan jalaa du'e Merdian Agustin beenyaa argachuuf jecha mirgashee dabarsitee akka laattu dirqamsiifamaa turuushee dubbatti.

Abukaatoowwan kaampaanii Boeing maallaqa kaffaluuf mirga seeraa nurraa mulqan jetti.

"Waraqaa tokko akka mallatteessinuuf nutti fidan. Waraqicharraa maallaqa ni argatta garuu Lion Air himachuu hin dandeessu. Boeing himachuu hin dandeessu jedha. Hatattamaan mallatteessinee maallaqa akka argannu nu ajaja. Garuu ani hin fedhu. Waa'ee maallaqaa osoo hin taane waa'ee abbaa manaa kootu na dhipphisa.'' jetti.

Merdian Agustin hin mallatteesine, garuu maatiiwwan naannoo 50 ta'an mallatteessaniiru jetti.

Kana mallatteessaniis kan isaan argatan doolaara Ameerikaa 92,000 gadi.

Goodayyaa suuraa Sanjiv Singh, Abukaatoo maatiiwwanii

Akkaataadhumti kaffaltiiyyu walxaaxaadha, seera Indooneezhiyaatti maatiin tokko beenyaa doolaara Ameerkaa 71,000 caalaa hin argatu.

Abukaatoon lammiin Ameerikaa ta'e Sanjiv Singh maatiiwwan balaa xiyyaaraan namoota isaanii dhaban muraasaaf falmaa jira.

Maatiiwwan kunneen dirqamaan mallatteessanii akka mirga isaanii dhaban taasifameera jedha.

''Maatiiwwan waraqaa kana mallatteessan beenyaadhaan gowwoomfamanii mirgasaanii dhaban. Kaampaaniiwwan inshuuraansiitiin gowwoomfaman. Kun hunduu isaaniif osoo hin taane Boeing waan fayyaduudha.''

Maatiiwwan kunneen maallaqa doolaara miiliyoonaan lakkaa'amu argachuuf mirga qabu.

Boeing waan kana kan raawwate yeroo jalqabaaf miti.

Bara 2005 Boeing 737 manneen jireenyaa namootaarratti kufuun namoota 149 ajjeesee ture.

Wayita sanas maatiin akka Boeing hin himanne mallatteessanii turan. Bara 2007 wayita xiyyarumti gosa Boeing kufee namoonni 102 du'anis namoonni haaluma walfakkaatuun akka mallatteeffaman taasifameera.

Odeessa kana irratti dabalata