Raafamni xiyyaara Kaanadaa mudate namoota 35 madeesse

lubbuu baraartonni yoo deeggarsa kennan Image copyright Reuters

Xiyyaarri Kaanadaa magaalaa Vaankoovar irraa gara Siidnii balali'aa ture qilleensarrattu raafamee yoo xiqqaate namootni 35 madaa'an.

"Tasa raafamni nu mudate, hundi keenyayyuu baaxii xiyyaarichaatti rukutamnee deebinee ammoo lafatti kufne...namoonni qilleensarra dadarbatamaa turan," jedhe xiyyaarichaan imalaa kan ture Jees Ismiiz.

"Namootni mataan baaxii xiyyaaricha dhahanii yoo lafatti kufan baay'ee hammaataa ture" jedheera imalaan biraa tokko.

Xiyyaarri namoota 284 fe'atee ture kun erga raafamni hamaan mudateen booda kallattii isaa jijjiiree gara Hawaayi imaluuf dirqameera.

Odola Hawaayi buufata xiyyaaraa Honoluluu erga qubateen booda ogeeyyiin fayyaa namoota miidhamaniif yaala godhaniiru.

Imaltoonni hanga balaliinsa biraatiin gara Awustiraaliyaa imalanitti hoteela akka turan haala mijeesseera jedhe 'Air Canada'.

Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Rakkinichi xiyyaara' Air Canada' kan ta'e Boeing 777-200 mudate

Rakkoom mudate maali?

Xiyyaarri Boeing 777-200 rakkoon isa mudate 'clear air turbulence' (CAT) kan jedhamu yoo ta'u, raafama iddoo qilleensi qulqulluu ta'etti xiyyaarota mudatudha.

Samii cuquliisaa iddoo duumessis ta'e wanti ijaan arguu nama dhorku hin jirretti mudata.

Kunis wayita qilleensi humna jabaa qabu saffisa adda addaan deemu lama walitti bu'u kan uumamu yoo ta'u ijaanis ta'e raadaarii idileetiin arguun hin danda'amu.

Paayileetonni ergaa xiyyaarota biroo irraa karaa to'attoota tiraafikii qilleensaa isaan gahuun raafamni kun toora kamirra akka jiru baru.

Odeessa kana irratti dabalata