Xaaliyaaniin dogongora maqaatiin lammii Eertiraa waggaa 3’f hiite gadhiifte

Madihaane Tasfaamaariyaam Barihee Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Madihaane Tsfaamaariyaamif murteen yeroon kenname

Madihaane Tasfaamaariyaam Barihee maqaa isaa nama badii nama dadabarsuutiin shakkame kan biraatiin waliin wal dhahe to'annoo jala olfame.

Namichi yakkan kanaan shakkamu Marid Madihaanee jedhame waamama. Maqaa masoo 'Janaraalicha' jedhamuunis beekama.

Waggoota sadan darbanif hidhaarra turus dogongoraan akka isa hidhan Madihaanen abbootii alangeetti himus nama isa dhagahu dhabe.

Gaafa Jimaataa, kaleessa, manni murtii dogongoruu isaa amaneera. Waggoota sadii dura garuu, hidhaa waggaa shan irratti murteessee ture.

Haa ta'u malee, sababa yeroo hammanaa hidhaa turef bilisaan akka gad- lakkifamu ta'eera.

Abukaatoon isaa Micheel Kaalaantiroppoo jedhamu gaazexaa 'The Guardian' jedhamuf akka himanitti, ''Waggoota sadiif wanta jechaa turre abbaan seeraa mirkanesseera. Kan hidhaa jiru qonnaan bulaadha jechaa turre,'' jedhan.

Maatiin isaa akka jedhanitit Bariheen oomisha annanii keessa akkasumas takka takka mana ijaara ture.

Abukaaton isaa akka jedhutti yeroo ammaa Bariheen Xaaliyaanii keessa jiraachuuf koolu galtummaa gaafateera.

Qorattoonni Biriteeniifi Xaaliyaanii namoota Afrikaadhaa gara Awurooppaa daddabarsuu keessatti gaheen isaa olaanaadha jedhaniiti kan Barihee to'annoo jala oolchan .

Eejansii Yakka Biyyaalessaa Yunaayitid Kingidam yeroo Madihaanen bara 2016 to'annoo jala oole baasen ragaa qabatamaa irratti hundaa'e akka to'annoo jala oole eera.

Manni murtii Xaaliyaanii lammii Ertiraa daddabarsa namootaan murtiin irratti darbee ture nama biraa ta'u amane.

Image copyright NCA/Polizia di Stato
Goodayyaa suuraa Bitaa: Nama maqaan isaa Marid Madihaane jedhame amanamuufi Eejansii Yakka Biyyaalessaa UK'n gad-lakkifame; Mirga: Madihaane Tasfaamaariyaam Barihee, nama dogongoraan Xaaliyaanitti dabarfame

Namoonni yakka kanaaf saaxilamanis ta'e maatiin dhihoo Marid Madaanee garuu namicha hidhame akka hin beekne himani turan.

Qorannoo qaccee sanyiis (DNA) ta'e fuulli isaanii gargar ta'us abbootin alangaa raga akka qaban himan.

Obboleettiin isaa Hiwat Tasfaamaariyaam Barihee BBC'tti akka himtetti hiikamuu isaatti guddaa gammadde.

''Baay'een gammade. Waggootin sadiifi ji'a lama darban maatii keenyaafis ta'e ummata Ertiraa hundaaf yaaddessaa ture,'' jetteetti.

Maqaan Marid Madihaane Onkololeessa bara 2013 godaantonni 359 qarqara odola Xaaliyaanii Laampedusaatti bishana keessa namanni booda.

Namni maqaan masoo janaraala itti bahe kuni faana bulchaa duraanii Liibiyaa Koloneel Mu'aammar Gaadaafii hordofa jedhama.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata