Awustiraaliyaatti ijoolleen konkolaataa warra jalaa hatan 900km erga konkolaachisanii qabaman

Konkolaataa hatamte Image copyright Queensland Police

Daa'imman afur( ijoolleen dhiira 3 fi durba tokko) seeraan ala kiilo meetira 900 erga Awustiraaliyaa keessaa qaxxamuranii qabamani.

Ijoolleen kun umriin isaanii ganna 10-14 gidduu kan jiran yoo ta'an, Niwu Sawuuz Weels magaalaa Giraafton jedhamutti nagaadhuma isaanii otoo balaan irra hin geenye dilbata darbe argaman.

Daa'imman kun wayita konkolaataa hatan oofanii miliqan maallaqaa fi kiyyoo qurxummiis itti dabalanii warra jalaa hatanii akka turan barameera.

Kuwiinsilaandi iddoo Gireesmeer jedhamtuurraa jalqaba torban darbe bahan. Isaan keessaa tokkoon isaanii deeman jira' jechuun yaadannoorratti barreessee bahe.

Poolisiin ijoollee kana keessaa himannaan kan irratti dhiyaatu akka jiru beeksise, kam akka ta'e garuu adda hin baafne.

Ijoolleen kun maatii garaagaraa keessaa walitti dhufanii kan maatiisaanii keessaa konkolaataa hatanii miliqan jedhu qondaaltonni mootummaa.

Magaalaa 'Banana' jedhamtutti goranii boba'as hatanii akka miliquu hin oolletu shakkama.

ijoollee foddaa birayyuu hin qaqqabne

Hojjataan naannichaa tokko gaazeexaa Sydney's Daily Telegraph tti akka himetti ,Ijoolleen kun konkolaataa oofanii wayita darban viidiyoon kaameeraadhaan tasa waraabame agarsiisuu dubbata'' Namni konkolaachisu gabaabaa foddaayyuu hin qaqqabne' jedhuun namni kun waan arge kan ibse.

Ijoollee waan ta'aniif qondaaltonni seera kabachiisan ariyatanii qabuuf hin yaalle.

Boodarra garuu, poolisiin konkolaataasaanii magaalaa Giraaftoon jedhamtu biratti arge.

karaa irraa maqsanii , foddaa cufatanii argaman jedhe pooliisiin naannicha ture.

Ijoolleen kun walgargaaranii konkolaachisuu hin hafne jedha Ispek. Dareen Wiliyaam namnichi harcummeen foddaasaani banee qabe.

Iddoo isaan qaqqaban dhaquuf sa'aatii 10 fudhata.

''nama ga'eessa tokkoofu karaa fagoodha ''jechuun namni kun ibsee.

ijoollee kana warra biraatti gaafanna jedheen poolisiin dhimma kana qoratu.

Magaalaa Kuwiinsilaanditti doqdoqqee ofuuf namni eeyyama argatu ganna 17 qaba.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata