Donaald Tiraamp: Dubartoonni afran dubbii Tiraamp balaaleffatan

Aleksaandariyaa Osasiyo-Korteez, Ilhaan Omaar, Ayaanaa Pireesilee fi Rashiidaa Tileeyib ibsa waloo kennaniin Image copyright AFP/Getty
Goodayyaa suuraa Aleksaandariyaa Osasiyo-Korteez, Ilhaan Omaar, Ayaanaa Pireesilee fi Rashiidaa Tileeyib ibsa waloo kennaniin

Dubartoonni miseensa Koongirasii Ameerikaa afur jibbi sanyummaa Tiraampiin irra gahe, wanti Tiraamp barreesse xiyyeeffannoo namaa dabsuufi jedhan.

Aleksaandariyaa Osasiyo-Korteez, Ilhaan Omaar, Ayaanaa Pireeslii fi Rashiidaa Tileeyib uummata Ameerikaatiin "dubbii nama oriisisu Tiraamp dubbate hin fudhatinaa" jedhan ibsa waloo kennaniin.

Pireezidantichi erga 'twitter' irratti barreesseen dubartoonni lammii Ameerikaa ta'an kunneen biyyattii "akka gadi dhiisanii bahan" akeeke.

Tiraamp ergaan isaa sirii akka ta'eefi jibba sanyummaas akka hin qabne ofirraa ittisee jira.

Dubartoonni afran maqaa masoo 'the squad' jedhamanii beekaman ibsa rippoortarootaaf kennaniin, xiyyeeffannaan nama hundaa jechoota pireezidantichaa osoo hin taane imaammata irratti ta'uu qaba jedhan.

"Kuni salphaadhumatti bulchiinsa malaammaltummaan laaqamee fi badaa ta'e kana irraa xiyyeeffannaa keenya jijjiirsisuuf waan raawwatamedha," jette Aadde Pireeslii.

Ilhaan Omaar akkasumas Tileeyib irra deebi'uun Tiraamp aangoo irraa akka kaafamu gaafataniiru.

Deebii kana kan kennan erga Tiraamp erga wal duraa duubaan 'twitter' irratti barreesseen, dubartoota afran - kan sadan isaanii achuma Ameerikaa keessatti dhalatan, Omaar ammoo Somaaliyaa keessatti dhalatte, - "biyyaa irraa dhufan kan yakkaan guutamee fi sirni isaa caccabetti deebi'anii akka sirreessan" gaafate.

Dubbiin isaa jibba sanyummaati akkasumas jibba lammilee biyyoota biroof qabu mul'isa jechuun balaaleffatameera.

Dubartoonni afran maal jedhan?

Aadde Pireesliin yaalii pireezidanticha "nu ukkaamsuufi ni xiqqeessuufi" jechuun balaaleffatte. "Nuyi nama afur qofa miti" jechuunis dubbatteetti.

"Gareen keenya guddaadha. Namni addunyaa hundi qixa keessatti fayyadamuufi haqa qabeessa taate arguuf hawwu marti miseensa garee keenyaati," jette.

Dubartoonni afran xiyyeeffannaan nama hundaa tajaajila fayyaa, okkara meeshaa waraanaa fi addatti ammoo hidhaa daangaa Ameerikaa fi Meeksikoo irratti godaantota irra gahu ta'uu qaba jedhan.

Sarbama mirga namoomaa daangaatti godaantotarra gahuu fi jumlaan deebifamuu kan balaaleffatte Ilhaan Omaar, "iji seena nurra jira" jetteetti.

Meeshaan kee Miidiyaa taphachiisuu hin danda'u
Tiraamp 'ajandaa olaantummaa warra adii' oofa

Haleellaan jibba sanyummaa Tiraamp dubartoota adii hin taane afur irratti raawwate "ajandaa warra olaantummaa adii faarsaniiti" jette. Tiraamp biyya keenya qoqqooduu barbaadas jetteetti.

"Kun itti fufiinsa jibba sanyummaa fi jibba namoota biyya biraa irraa dhufani inni qabudha" jette Aadde Tileeyib.

"Seera biyya kanaa jalaatti akka bulu gochuuf xiyyeeffannee hojjenna" jette.

Aadde Osasiyo-Kortez "namni sammuu dadhabaa qabu kun dhimma imaammataa irratti waan dura dhaabanneefi falmiineef amanamummaa biyya keenyaaf qabnuun nu qoruu barbaade," jette.

Dimokiraatonni akkasumas miseensonni Rippabliikaanotaa tokko tokko dubbi Tiraamp kana balaaleffataniiru.

Ministirri Muummee Niwuuzialaand Jasiindaa Ardarni fi Pireezidantiin Kaanadaa Jastiin Tireedoo akkasumas MM UK ta'uuf morkataa kan jira Jeremii Haanti fi Boriis Joonsan dubbi Tiraamp balaaleffataniiru.

Odeessa kana irratti dabalata