Kongireesiin US dubbii sanyummaa Tiraampi dubartootarratti aggaaman balaaleffate

Aleksaandariyaa Osasiyo-Korteez fi Doonaaldi Tiraampi Image copyright BBC/Getty Images

Manni Maree Bakka Bu'oota Uummataa US ykn Kongireesiin dubbii jibba sanyummaa of keessaa qabu kan Pirezidaanti Doonaaldi Tiraampi dubartoota miseensota kongireesii ta'an afur irratti xiyyeeffachuun taasisan balaaleffateera.

Kongireesichi, dubbiin Pirezidaanti Tiraampi jibbiinsi sanyummaa fi bifaan walqooduun biyyattii keessatti akka lafa qabatuu fi bu'uura seerummaa argachaa akka deemu taasisa jechuun balaaleffateera.

Dubartoota miseensota kongireesii ta'an kanneen biyyattii keessaa akka ba'an itti himaniiru kan jedhaman Pirezidaanti Tiraampi, sanyiidhaan nama qooduu fi nama jibbuudhaan himatamaniiru.

Ergasii Pirezidaantichi erga tuwiitarii isaaniirratti barreessaniin ''lafeen sanyii namaa qoodee jibbu qaama kiyya keessa hin jiru'' jechuun ofirraa faccisaniiru.

Miseensota Kongireesii kan dimokiraatoti itti heddummaatan 240 keessaa 187 dubbiin pirezidaanti Tiraampi fudhatama akka hin qabne irratti walii galaniiru.

Dubartoonni Afran eenyu fa'i?, Maal jedhan?

Dubartoonni miseensa Koongirasii US ta'an afran jibbi sanyummaa Pirezidaanti Tiraampiin irratti aggaamame xiyyeeffannoo namootaa gara balleessuuf jechuun yaada kennaniiru.

Dubartoonni afran Aleksaandariyaa Osasiyo-Korteez, Ilhaan Omaar, Ayaanaa Pireeslii fi Rashiidaa Tileeyib jedhamu.

Dubartoonni afran maqaa masoo 'the squad' jedhamanii beekaman ibsa rippoortarootaaf kennaniin, xiyyeeffannaan nama hundaa jechoota pireezidantichaa osoo hin taane imaammata irratti ta'uu qaba jedhan.

"Kuni salphaadhumatti bulchiinsa malaammaltummaan laaqamee fi badaa ta'e kana irraa xiyyeeffannaa keenya jijjiirsisuuf waan raawwatamedha," jette Aadde Pireeslii.

Ilhaan Omaar akkasumas Tileeyib irra deebi'uun Tiraamp aangoo irraa akka kaafamu gaafataniiru.

Image copyright EPA

Ejjennoon misensota Kongireesii maal jedha?

Dubbiin jibba sanyummaa kan pirezidaanti Tiraampi miseensota Kongireesii afur irratti xiyyeeffachuun taasisan madaallii kamiinuu fudhatama hin qabu.

Seenaa US keessatti godaansi dhabamee hin beeku, gosoota durii ka'anii biyyattii keessa jiraatanii fi lammiilee Afriikaa garbummaadhaan gara Ameerkaatti fudhatamanii jiraachaa turan irraa kan hafe, Ameerkaanonni kanneen biroon hundinuu godaantota ykn ammoo maatii godaantotaati.

Akka ibsa ejjennoo kanaatti gootummaan bifa ykn sanummaadhaan ibsama osoo hin taane walqixxummaa, bilisummaa fi dimokiraasii mirkaneessuurratti kutannoo namni tokko qabuun madaalama.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata