Waancaa Afrikaa 2019: Eenyutu mo'ata, Aljeeriyaamoo Senegaal?

Aljeeriyaan kanaan dura Senegaaliin 1-0 mo'attee turte

Waancaan Kubbaa Miilaa Afrikaa bor galgala Istaadiyoomii Idil-addunyaa Kaayirootti xumurama.

Senegaaliifi Aljeeriyaan waliif qophaa'aa jiru. Abbaa mirgaan galu bor saatii isaa eeggatee baramuuf jirullee, biyyoonni kunneen adduma adda isaaniin anatu mo'ata jechuudhaan dubbachaa jiu.

Akkuma kanas namoonni biyya ni mo'a jedhan tilmaama isaanii kennaa jiru.

Gama Senegaalirraa Saadiyoo Maanee, gama Aljeeriyaarraa ammoo Mahaarez biyya isaaniitiif maal gochuu danda'u laata jedhaniis eegaa jiru.

Taphataan toora duraa warra Senegaal Saadiyoo Maaneen taphichi salphaa ta'uu baatus Waancaa Afirikaa kana mo'achuuf ni carraaqana jedheera.

Maaneen Liiverpuul Tootinhaamiin Waxabajji keessa 1-0 mo'achuun akka Waancaa Shaampiyoonsii Awurooppaa argataniif gargaareera.

Tapha Waancaa Afrikaa miilanaa shan taphateenis gooliiwwan sadii biyya isaatiif lakkoofsiseera.

Senegaal Waancaa Afrikaa kana yeroo jalqabaatiif mo'achuuf yaalti; Aljeeriyaan ammoo yoo mo'ate ni lammeeffatti.

Aljeeriyaafi Senegaal bara 1990 garee keessatti waliin taphatanii Aljeeriyaan 1-0 mo'attee turte

Taphataan Maanchester Siitii Riyaad Mahaareez tapha kanaan abdii biyyasaa Aljeeriyaadha. Tapha yeroo darbeetiinis adabbii daqiiqaa dhumaarratti Naajeeriyaa irratti lakkoofisiseen 2-1 mo'achuun akka darban taasiseera.

Saadiyoo Maanee VS. Riyaad Mahaarez

Taphattoonni kunneen lamaan tapha Waancaa Afrikaa miilanaa kanaan gooliiwwan sadii walqixa lakkoofsisaniiru.

Taphattoonni kunneen lamaan kilaboota Piriimer Liigii Ingiliiz gurguddoo keessa taphachaa jiru. Kiloobata taphatan kanaafis taphattoota adda dureedha.

Odeessa kana irratti dabalata