'Boeing' rakkoo xiyyaara Max 737 mudateen dolaara biliyoona 5 baase

Boeing 737 Image copyright Reuters

Rakkoo xiyyaara 737 Max mudateen 'Boeing' doolaara Ameerkaa biiliyoona $4.9 baase.

Gurgurtaa dhaabuu, oomisha xiyyaaraa hir'isuu, beenyaa kaffaluu fi xiyyaaronni gosa Boeing 737 Max hojii dhaabuun wantoota Beoing kasaaraa keessa galchaniidha.

Kasaaraan Boeing mudate kun bu'aa inni waggaatti argatu akkaan kan gadi buusu ta'ullee dhaabbatichi garuu tajaajila balaliinsaa kennuu ittan fufa jedheera.

Dhimma kanarratti Boeing ibsa kenneen ji'oota sadan dhumaa bara kanaatti xiyyaaronni gosa Boeing 737 Max hojiitti deebi'u malu jedheera.

Kanaan dura xiyyaarri Boeing 737 Max Indooneezhiyaa fi Itoophiyaa keessatti kufee caccabuun walumaagalatti namoonni 346 du'aniiru.

Isa booda biyyoonni addunyaa xiyyaara kanatti fayyadamuu dhaaban.

Ergasii Boeing seenaasaa keessatti kufaatii isa mudatee hin beekne keessa seeneera.

Maallaqi Boeing baase , doolaarri biiliyoona 4.9 kun irra caalaan isaa maamiloota dhaabbatichaa kanneen rakkoo keessa galaniif bifa beenyaatiin kan kennamaa tureedha jedhameera.

Image copyright AFP
Goodayyaa suuraa Xiyyaarota Boeing 737 Max kanneen hojii dhaaban

''Bakka keenyatti deebi'uuf wan nurraa eegamu hundayyuu gochaa jirra. Rakkoo hammaataa nu mudate keessa teenyee ammallee harka hin kennine, gabaatti deebi'uuf waan dandeenyu hunda gochaa jirra'' jedhan Hoogganaan Damee Faayinaansii Boeing Greg Smith.

Hoogganaa Olaanaan Dhaabbata Boeing Dennis Muilenburg, ''Yeroon kun Boeing'f yeroo murteessituudha. Nageenyummaa hojjettootaa fi maamiloota keenya eeguu caalaa waanti nu fayyadu hin jiru'' jedhan.

"Biyyoonni addunyaa xiyyaara Boeing fayyadamuu dhiisuun isaanii dhaabbaticha goolama diinagdee keessa galcheera."

"Wanti nu mudate garuu barnoota nuuf ta'a. Gara fuulduraatti kallattii kaawwannee rakkoo maallaqaa nu mudate keessaa akka baanuuf kallattii nutti agarsiisa'' jedhan hoogganaan kun.

Odeessa kana irratti dabalata