'Konteenara fe'umsaa keessatti hidhamurraa hanga Waayit Hawusitti'

Helen Birhaanee yeroo waayit Hawusitti Pirezedant Tiraamp waliin haasa'aa jirtu

Faarfattuun Ertiraa beekamtuu Helen Birhaanee afeeraa Waayit Hawusitti taasifameen Pirezedaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliin wal argite.

Faarfattuun wangeelaa kun sababa amantaasheetiif ji'oota 32f magaalaa guddoo Ertiraa Asmaraatti erga kontaeenara keessatti hidhaa turtee booda bara 2006 dhukkubsachuuteetiin gadhiifamte.

Helen garee namoota sababa amantaa isaaniitiin hacuuccaan irra ga'aa ture Waayit Hawusitti hafeeraman keessaa tokko yommuu taatu, carraan dubbachuun isheef kennamee ture.

Faarfattuun kun gidiraa Ertiraa keessatti keessa dabarte ibsuun miseensonni waldaa amantaa ishee ta'an ammallee hidhamanii akka jiran himteetti.

Garri caalaan isaanii osoo himannaan irratti hin banamiin akkasumaan kan himatamaniifi mana murtiitti osoo hin dhiyaatiin mana hidhaa jiru jetti.

Sagantaadhuma kanarratti namoota Pirezedaanti Tiraamp dubbisan keessaa tokko lammii Naajeeriyaa kan taate Ester Bitruus turte. Dubartiin kunis bara 2014 garaa milishaa Boko Haramiin butamtee turte.

Faaefattuu Helen Birhaanee bara darbe BBC Tigirinyaa waliin turtii yeroo taasistettis haala hamtuu sababii amantaa isheetiif irra ga'aa ture dubbatteetti. "Akkan faarfachuu dhiisuuf na gaafatu ani garuu dhiisuu hin dandeenye. Ani yeroo hundaa nan faarfadha."

Eritraa keessa hacuuccaan amantaa Kiristaanaarra jiru kan addunyaa kamirra jiruun olidha kan jettu Helen, amantaa Kiristaanaa warra durii muraasaaf qofa beekamtiin kennama jetti.

Warreen amantaa warra Wangeelaa hordofan lakkoofsaan muraasa ta'an yeroo amantaa isaanii gaggeeffanna jedhan ni hidhamu jetti Helen.

"Ani mana hidhaa baayyee rakkisaa ture alkan akka cabbii qorruufi guyyaa gara malee gubu keessa nyaata gahaa osoon hin argatiin dabarseera.

Sababii amantaakootiif mana hidhaa raammoowwan hedduun keessa jiraatan keessan ture. Haalli kun garuu akkan amantaakoo dhiisu na hin goone."

Helen amma ammoo garee warra sababii amantaa isaaniin rakkoo keessa dabarsaniif beekamtii kennuuf Waayit Hawusitti hafeeraman keessa tokko taatee irratti argamuun waan keessa dabarte dhugaa baate.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata