Aljeeriyaan Senegaalin 1fi 0'n injifachuun Waancaa Afrikaa irra - aante

Aljeeriyaan Waancaa Afrikaa yeroo lammataaf ol kaafte Image copyright Getty Images

Tapha waancaa kubbaa miilaa Afrikaa biyya Misira magaalaa Kaayiroo taphatamaa turen Aljeeriyaan Senegaal injifachuun waancaa Afrikaa fudhatte.

Tapha Jimaata(kaleessa) galgala taphatameen Aljeeriyaan 1fi 0'n kan injifate. Kunis, waancaa biyyattiin ol kaafte kan lammataati.

Galchiin kun daqiiqaa lammataa irratti kan gale yoo ta'u taphataa Aljeeriyaa Baagidaad Bonujaahitu galche.

Biyyi waancaa Afrikaa fudhattee hin beekne Senegaal tapha boqonnaa boodaa irratti penaalitiin kennamuufis boodarra erga viidiyoon ilaalamee booda akka hafu ta'e.

Taphattoonni Aljeeriyaa erga bara 1990 as walmorkii waancaa Afrikaa injifachuun yeroo gammadan, taphattoonni Senegaal immoo yeroo murteessaan taphni xumuramu labsu boo'aa turan.

''Taphattoota malee ani homaa gochuu hin danda'u,'' jedhan leenjisaan Aljeeriyaa Jaamel Belmadi.

Ega bara 2002 as tapha xumuraa waancaaf kan dhaqqaban jarri Senegaal yeroo caaluuf morkattoota isaanii taphaan irra aananis, injifachuun hin dandeenye.

Cimina hin mul'atin hafe

Namoonni hedduu walmorkiin kuni taphataa Liivarpuul Senegaalif taphatu Saadiyoo Maaneefi kan Aljeeriyaaf taphatu Riyaad Maahirez gidduutti walfalmii taasifamutti ilaalamaa ture.

Image copyright Getty Images

Haa ta'u malee, lamaanuu cimina isaanii hin mul'isin hafaniiru jedhamun qeeqamaniiru.

Tarii Maahirez gumaacha olaanaa kan taasisuu dhabeefi biyyi isaa erga galchitee booda taphi gareen isaa taphatan kan ittisuu irratti hundaa'e waan ta'eefi.

Tapha dura medaaliyaa waancaa Chaampiyoons liigii Awurooppaa waancaa Afrikaatti jijjiira kan jedhee ture Maaneen yeroo taphattoonni Aljeeriya isa bira gammachuu agarsiisan waan gammade hin fakkaau.

Erga Saadiyoo Maanen tapha dorgommii dura Liivarpuul waliin eegale waggaa ta'eera (guyyoota 363). Pirimiyeer Liigiin Hagayya 09 osoo hin eegalin torban muraasa qofa boqochuu danda'a jechaadha.

Tapha sadarkaaf gaafa Roobii darbe taphatameen Naayijeeryaan Tuniziyaatin 1fi 0'n injifachuun sadarkaa 3ffaan xumuruun ni yaadatama.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata