Mormii magaalaa Wondoo Gannatitti guyyaa kaleessaa taasifameen sadii ajjeefaman

Magaalaa Hawaasaa addabaabayii Gudumaale irratti jiraattota gammachuu isaani ibsuuf bahan

Mormii Godina Sidaamaa magaalaa Wondoo Gannatitti guyyaa kaleessaa taasifameen dhukaasa humnoota nageenyaan dargaggoonni sadii ajjeefamuu bulchitoonni naannichaa BBC'tti himan.

Kantiibaan magaalaa Wondoo Gannat Obbo Alamuu Gubalee mormiin kaleessa waaree booda akka eegale himun lakkoofsi namoota mormii irratti hirmaatan dabalaa deemee kallattii hin barbaadamnetit yeroo qajeelu Rayyaan Ittisaa seenee jedhan.

Bulchaan Aanaa Wandoo Obbo Daawwit Ledaamo gama isaaniitin waldhabdee kanaaf sababni mormii magaalaa Hawaasaafi bakkeewwan kaanitti ka'edha jedhaniiru.

Magaalaa Wondoo Gannat keessa meeshaan gubates ta'e barbaada'e kanhiman Obbo Daawwit, namoonni kudhan mormii irratti miidhaman yaala argataa jiru jedhan.

Dargaggoonni miidhaman Hospitaala Rifaraalaa Hawaasaafi Hospitaala Adaare jedhamutti yaalamaa akka jiran kanhiman immoo kantiibaa magaalattiiti.

Magaalaattin daldalaan akka beekamtu himuun tasgabbeessuuf jaarsoliifi abbootii amantii waliin hojjetaa akka jiran himaniiru.

Aanaalee Godina Sidaamaa guyyaa kaleessaa mormiin itit taasifame keessaa tokko kan taate magaalaa Hagara Salaam jedhamutti lubbuun namaa akka darbes himameera.

Hogganaan Abbaa Taayitaa Galiiwwanii magaalaatti Obbo Moogas Mokonnin kan du'anis kan madaa'anis akka jiran mirkaneessanis lakkoofsa isaanii akka hin beekne dubbataniiru.

Kaleessa galgala naannoo sa'atii sadiittii raayyaan ittisaa magaalattii seenuu kan dubbatan hoogganaan kun ammaan tana humnoota nagenyaa waliin ta'uudhaan suuqiiwwan cufaman bansiisaa jirra jedhan.

Sochii hawaasa magaalattii idoo duraan turetti akkaataa deebisuun danda'amurratti jaarsolii biyyaa waliin mari'achaa jiraachuus ibsaniiru.

Gaaffii naannoo ta'uu uummata Sidaamaatiin walqabatee ALI gaafa guyyaa Adoolessa 11 bara 2011 irraa eegalee magaalota Hawaasaa, Hagarasalaam, Alataa Wondoo,Yirgaalam, Lakuu fi kanneen biroo keessatti walitti bu'iinsi dhalateera.

Waldhibdee uumameen namoonni hedduun du'anillee lakkoofsa namoota du'anii argachuuf yaaliin taasisne hin milkoofne.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata