Aleellaan Moqdishootti qaqqabe namoota 17 galaafate

Namoota miidhaman yeroo gara hospitaalaatti geessaa jiran

Aleellaa Magaalaa guddoo Somaaliyaa Moqdishootti qaqqabeen lubbuu namoota 17 darbeera.

Aleellaan qaqqabe kun boombii dhoosuufi dhukaasa rasaasaan yommuu ta'u kanneen lubbuun darbeen alattis namoonni 30 ta'an ammoo madaa'aniiru.

Gocha ganama kana raawwaate hidhattoonni al-Shebaab nuti raawwate jedhaniiru.

Boombiin dhohe kuniifi dhukaasni miidhaa qaqqabsiise kun buufata xiyyaaraa magaalichatti argamu cinatti konkolaataarratti kiyyeeffamuun akka raawwatames himameera.

Dhukasni boombii erga raawwateen booda dhukaasni qawwee itti aanee dhaga'amuun isaa gabaafamaa jira.

Suurrii Rooyitersirraa argame akka agarsiisutti namoota miidhaman hospitaalaa dhiyeenyatti geessuuf fiigicha irra jiran mul'ise.

Boombii konkolaataa irratti dho'etti aansuun dhukaasni rasaasaa ammoo sakatta'insa buufata xiyaaraa magaalattii cinaatti dhaga'amaa tureera.

Gareen warra hidhattootaa kun bara 2011 keessa qindoomina humnoota nagaa eegsisan kan idil-addunyaafi mootummaatiin akka Moqdishoo keessaa bahan taasifamaniiru.

Haata'u malee, hanga ammaattillee magaalaa guddoo Somaaliyaa Moqdishoo keessatti irra deddeebiin aleellaa miidhaa hamaa geessisan qaqqabsiisaa jiru.

Ji'uma kana gara jalqabaa magaalaa odolaa gara Kibbaa jirtu Kisimaayyuutti aleellaa hoteela keessatti raawwataniin namoonni 26 ajjeefamaniiru.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata