US seera hatattamaan baqattoota biyyattii keessaa baasuu labsite

Gareen quuqamtoota mirga namoomaa magaalaa Waashingtan DC keessatti seera haaraa kana mormuun hiriira ba'an Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Gareen quuqamtoota mirga namoomaa magaalaa Waashingtan DC keessatti seera haaraa kana mormuun hiriira ba'an

Ameerikaan seera godaantota seeraan ala biyyattii keessa jiraatan hatattamaan biyyasaaniitti deebisuuf gargaaru baaste.

Seera kana aanga'aan biyyattii kamuu osoo mana murtii hin deemin hojiitti hiikuu danda'a.

Kana jechuun seerri ba'e kun dhimma godaantotaa irratti aangoo mana murtii ol qaba jechuudha.

Akkaataa seera kanaatiin godaantonni waggaa lama walitti fufiinsaan Ameerkaa keessa jiraachuu isaanii ragaa yoo hin qabaatin hatattamaan gara biyya irraa dhufaniitti deebi'uu danda'a.

Seerri kun guyyaa har'aa erga ragga'ee booda kutaa biyyattii hundatti saffisaan hojiirra oola jedhameera.

Haata'u malee gareen mirga namoomaaf quuqaman mana murtiitti dhiyaatanii seera haaraa ba'e kanarratti dhiibbaa uumuuf akka jiran ibsaniiru.

Seerri haaraan kun kan ba'e wayita Ameerkaan seera to'annoo godaantotaa haalaan cimsitee jirtuttidha.

Keessaahuu daangaa Meeksikoo iddoo godaantonni baay'inaan itti tursiifamanitti Ameerkaan seera to'annoo godaantotaa cimsitee turte.

Yeroo ammaa akka Ministira Nageenyaa Ameerkaatti kan hojjechaa jiran Kevin McAleenan "Seerri kun rakkoo bulchiinsa godaantotaa furuuf kan fayyaduudha.'' jedhan.

Pirezidaanti Doonaaldi Tiraampi filannoo bara 2020tiif duula na filadhaa geggeessan keessaa seerri godaantotaa kun tokko ta'uu xiinxaltoonni ni dubbatu.

Maaltu jijjiirame?

Kanaan dura namni fageenya kiilomeetira 160 daangaa Ameerkaa keessa seenee torban lamaaf tursiifame biyyatti deebifamaa ture.

Godaantonni biyyattii keessatti argaman dhimmi isaanii karaa mana urtiitiin ilaalamee yookiin seera qabeessaan akka jiraatan yookiin ammoo gara biyyaa akka deebifaman hojjetamaa ture.

Amma garuu seerri sun hin jiru. Namoonni eessattii fi yoom akka to'ataman utuu ilaalcha keessa hin galchin gara bakka dhufaniitti deebifamu.

Dhimmi isaaniis Abbaa Alangaa bira utuu hin ga'in ajajuma qondaala mootummaatiin biyya irraa dhufanitti ergamu.

Odeessa kana irratti dabalata