Ronaaldoon dhimma gudeeddii raawwateera jedhameen hin himatamu

Kiristiyaanoo Ronaaldoo Image copyright Getty Images

Taphataan beekamaa kubbaa miilaa Kiristiyaanoo Ronaaldoo tuttuqqaa saalaan maqaan isaa ka'us hin himatamu jedhan abbootiin alangee Yunaayitid Isteet.

Dubartiin Kaatirin Maayorgaa jedhamtuufi umuriin ishee 34 ta'e taphataan yeroo ammaa Yuventuusiif taphatu kuni bara 2009'tti hoteela Laas Vegaasitti akka ishee gudeede himti.

Maayorgaan bara 2010'tti dhimma kana kaastee turte. Garuu, mana murtiitti hin ilaalamne ture. Ta'us, deebistee bara 2018 himata bante. Inni garuu himannaa kana ni balaaleeffata.

Ibsa gaafa Wiixataa bahen, abbootiin alangee Laas Vegaas himannaan kuni ''shakkii malee wanti qabatamaa itti mirkaneessan hin jiru,'' jedhaniiru.

Waajjirri abbaa alangee bulchiinsa Kilaark akka jedhanitti miidhamtuun waan dhalate bara 2009 beeksistus abbaa raawwates ta'e eenyu akka ta'e dubbachuu hin feene.

Sababa kanaaf, poolisiin ''qorannoo taasisuu hin dandeenye.''

Hagayya bara 2018, poolisiin Laas Vegaas gaaffii miidhamtuun dhiheessiteen yakka raawwate jedhame irra deebiin qoratee ture.

Garuu, ibsa bahe irratti akka ibsametti : ''Odeeffannoo amma qabnu deebinee yoo ilaallu inni Kiristiyaanoo Ronaaldoon yakka raawwateera jedhu shakkiin malee ragaa qabatamaan mirkaneessuun hin danda'amne.

''Sababa kanaaf, himannaan irratti dhihaatu hin jiraatu.''

Yakka raawwate jedhame kan dursee gabaase barruu Jarman 'Der Spiegel' jedhamu ture.

Akka barruun kuni gabaasetti, bara 2010 dhimma dubartii yakkaan maqaa isaa kaastu kana osoo dhimmichi mana murtiitti hin ilaalamin qarshiidhaan furani.

Kanaafis, dolaara 375,000 fudhachuun dhimma kana fuutee ummatatti bahu akka dhiistu waliigalan jedha gabaasichi.

Abukaaton Aadde Mayorgaa si'a lammataaf dubartiin kuni waa'ee Ronaaldoo kan kaasteef duula #MeToo walqabatee waan kakaateefii jedha.

Ronaaldoon bara 2009 akka ishee waliin wal argan hin haalle. Garuu, wanti gidduu isaanitti raawwate waliigalteedhumaani jedha.

Yeroos Ronaaldoon Maanchistar Yunaayitidif taphataa ture. Garuu, Riyaal Maadiriid seenuuf qophiirra ture. Achittis waggoota 9'f ture.

Waggaa darbe gara Yuventuus kan imale Ronaaldoon, bara 2008, 2013, 2014, 2016 akkasumas bara 2017 badhaasa 'Baalondoor' - kan taphataa cimaa addunyaa kanaaf kennamu - badhaafameera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata