Namichi qoricha sammuu hadoochu fe'ee ture erga konkolaataa polisii rukuteen booda to'atame

Konkolaataa poolisii Image copyright NSW Police

Shakkamaaan qoricha sammuu hadoochu fe'ee ture tokko erga konkolaataa poolisii dhaabbate ture rukuteen booda to'annoo jala oolfame.

Shakkamaan kun biyya Awustiraaliyaatti konkolaataa poolisii buufata poolisii Sidinii dhaabbate ture rukute.

Poolisiin akka jedhutti, konkolaataa keessa qorichi doolaara miiliyoona 200 baasu fe'amee ture.

Dargaggeessi umuriin waggaa 28 kun guyyaa Wiixataa ture osoo saffisaan konkolaachisaa deemuu daandiirraa bahuun konkolaataa poolisii bakka dhaabbateti kan rukute.

Poolisiinis hordoffii taasiseen sa'aatii tokkoon booda naannoo bulchiinsa magaalaa Kaabaa Isitwuud keessatti to'annoo jala oolcheera.

Wayita konkolaataa dargaggeessichi oofaa ture sakkatta'anis qoricha sammuu hadoochuufi 'methamphetamine' jedhamu kilogiraama 273 argameera.

Image copyright NSW POLICE
Goodayyaa suuraa Poolisiin konkolaaticha keessatti qoricha sanduuqaan ka'aman arge

Qondaaltoonnis balaa konkolaataa uumameen eenyumtu akka hin miidhamne mirkaneessanis konkolaataan polisii bakka dhaabatee tureetti rukutame garuu baay'ee miidhamuu himaniiru.

Qorichi 'Crystal meth' medhamuu fi biyya keessatti cabbii jedhamuun beekamuus gosa qoricha sammuu hadoochu biyya Awustiraaliyaatti seeraan dhorkameedha jedhameera.

Gatiin gosti qoricha sammuu hadoochu akkanaa Awustiraaliyaatti ittiin gurguramuus baay'ee cimaa waan ta'eef qaamooleen qindoominaan daldala akkanaa irratti hirmaatan dabalaa dhufaniiru jedhama.

Namtichi maqaan isaa hin eeramiin kunis Kibxata darbee daddabarsuu qoricha sammuu hadoochuufi of eegannoo malee konkolaachisuun himannaan irratti banameera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata