Boris Johnson: MM UK haaraan caasaa mootummaa isaanii ijaaruufi

Boris Johnson daandii guddicha giddu galeessa magaalaa Landan jiru 'Downing Street' irra kabajaan imaluuf jiru Image copyright Reuters
Goodayyaa suuraa Boris Johnson daandii guddicha giddu galeessa magaalaa Landan jiru 'Downing Street' irra kabajaan imaluuf jiru

Ministira Muummee UK duraanii Tereezaa Meey bakka bu'uun haarawa kan filataman dursaan paartii Conservative Boris Johnson erga aangoo harkaan ga'atanii booda kaabinoota haaraa muuduuf jiru.

Dursaan Paartii Conservative haaraan kun har'a sa'a booda bakka mootittiin Biriiteen argamanitti masaraa mootummaa Buckingham seenuun waadaa galanii hojii eegalu.

Erga daandii 'Downing Street' kabajaan seenanii sirna jiru raawwatanii booda kaabinoota gameeyyii ta'an ni muudu, ministirri maallaqaa fi ministirri dhimma biyya keessaa isaan eegamaniidha.

Maddeen Ministira Muummee Boris Johnsonitti siqan akka ibsanitti xiyyeeffannaan isaanii namoota Biriiteen ammayyoofte dursuu danda'an filachuudha.

Kaabinoota isaanii keessatti hirmaannaa dubartootaa fi saboota lakkoofsaan muraasa ta'anii ni dabalu jedhameetu eegama.

Ministirri Muummee Johnson morkataa isaanii Ministira Dhimma Alaa Jeremy Hunt harka 66.4n mo'achuun injifannoo argatan.

Kanarraan kan ka'es dhimma ga'ee ministira dhimma alaa irratti falmiin namoota kunneen lamaan gidduutti uumamuuf jira jedhama.

Ministirri Muummee Johnson erga mo'anii yaada kennaiin xiyyeeffannoon isaanii jalqaba yaadrimee Brexit hojiirra oolchuu, biyyattii tokkoomsuu irratti hojjechuu fi dursaa paartii 'Labour' Jeremy Corbyn injifachuudha.

Kantiibaa magaalaa Landan kan turan Ministirri Muumme Boris Johnson har'a sa'a booda erga iyyama mootittii irraa argatanii booda daandii 'Down Street' irratti ba'uun hawaasaaf haasawa ni taasisu.

Isaan booda karaa seera qabeessa ta'een masaraa Buckingham Ministira Muummee duraanii Tereezaa Meey irraa fudhatu jechuudha.

Kamisa borii ammoo Paarlaamaa biyyattiitti dhiyaachuun dhimma yaadrimee Brexit irratti haasawa ni taasisu.

Gaaffii miseensota irraa dhiyaatu irratti mari'achuun erga kallattii kaa'anii booda paarlaamaan biyyattiis boqonnaadhaaf hojii dhaaba.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata