Hojjetaa giroosarii barbaacha waggaa 10 booda suuqii keessatti argame

Laarii Elii Monkaadaa bara 2009tti bade Image copyright Council Bluffs Police Department
Goodayyaa suuraa Laarii Elii Monkaadaa bara 2009tti bade

Namichi bara 2009tti achi buuteensaa dhabame giddugala gabaa keessatti argameera. Namni kuni giddugala gabaa amma cufame jiru, kan inni dura keessaa hojjecha turetti firijiifi duubatti danqame argame.

Poolisiin dhimmicha qoratu kan magaalaa biyya Ameerikaa, Council Bluffs, namni gannna 25 Laarii Elii Monkaadaa jedhamu danqaa sm45 tahu keessa bu'e jedheera.

Sagaleen firiijii keessaa bahu, iyyi naa birmadhaa nama kanaa akka hin dhagahamne taasiseera jedha poolisiin.

Duutisaa balaa tasaa taha malee yakki waan irratti raawwatame hin fakkaatu jedheera.

Reeffisaa wiirtuu gabaa manasaa irraa badaa hin fagaanetti argame. Qaamnisaa gara malee burkutaa'ee gatii tureef mala saayinsawaan hinga qoratamutti eenyummaasaa baruun hin danda'amne ture.

'' Waan akkasii dhageenyee hin beeknu, keesumaa namoota keenya ''danqaa'' keessa galanii hafan..'' jedha poolisiin yeroo jalqabaaf bara 2009tti dhimmasaa qabatee ture.

''Yeroo baayyee namoonni ni badu. Kan isa kanaa garuu adda,'' TV naannichaa kan KETV himeera.

Laarii Elii Monkaadaa ayyaana guyyaa Galataa booda miila qullaa manaa bahe jedhu firootisaa. Dhukkuba sammuutiinis rakkachaa ture.

Gaafas furtuusaafi konkolaataa isaa dhiisee akka bahus himaniiru.

Haatisaa, mucaan sagalee ''sukkaara nyaadhu'' jedhu dhagahaa tures jedhaniiru.

Uffatni maatiinsaa uffatee ture jedhan sirrii akka tahees poolisiin dubbateera.

Firiijiin inni duubasaa kufe danqame meetira 3 taha. Namoota suuqii suphanitu isa argate

Poolisiin haatisaa yeroo bade wiirtuu gabaa sana keessa akka jiraachuu danda'u shakkaa turte jedheera.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata